Vedoucí zařízení
Mgr. Petr Kubík
Vedoucí zařízení
Mgr. Petr Kubík
Přejít na /
Cíle
Okruh osob
Zásady
Specifikace organizace a služeb
Více o službách
Ke stažení

O zařízení

Název zařízení
Adresa zařízení
Druh sociální služby
Identifikátor služby
Forma poskytování
Počet klientů při práci s jednotlivcem
Počet klientů při práci se skupinou
Místo poskytování

Poslání

Poskytovat odborné sociální poradenství se zaměřením na manželské a rodinné poradenství. Zajišťovat služby sociálního poradenství ve vysoké kvalitě a na odborné úrovni.

Otevírací doba
 • Pondělí 8:00 – 17:00 hod.
 • Úterý 8:00 – 17:00 hod.
 • Středa 8:00 – 17:00 hod.
 • Čtvrtek 8:00 – 17:00 hod.
 • Pátek 8:00 – 14:30 hod.

Domluvte si schůzku na tel. 737 291 503 nebo e-mailu mpp.louny@csplitomerice.cz

Cíle

1

uživatel, který běžným způsobem využívá ve společnosti běžných zdrojů, služeb běžných systémů a neformálních přirozených zdrojů, ke kterým patří mimo jiné rodina s úzkými a širšími sociálními vazbami

2

zabezpečit pomocí proškoleného a vzdělaného personálu kvalitní poskytování poradenské a informační služby pro uživatele, zejména v oblasti sociálních vztahů

Okruh osob

Osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, senioři. Věková struktura osob je od 16 do 80 let věku.

Specifikace organizace a služeb

Detašované pracoviště se sídlem v Lounech je odborným oddělením poradny, které poskytuje osobám starším 16 let odborné sociální služby při řešení partnerských a rodinných vztahů a všestranně přispívá k tomu, aby manželství a rodina plni­ly svou funkci ve smyslu ustanovení Zákona o rodině č. 301/2000 Sb. v platném znění a aby občané chápali smysl a poslání rodiny.

Kde nás najdete?

Manželskou a předmanželskou poradnu naleznete v ulici Sladovnická čp. 21 v Lounech, 440 01.

Zásady

Zásada odbornosti – sociální služba je poskytována s nejvyšší možnou odborností kvalifikovanými pracovníky.

Zásada ochrany lidských práv uživatele – poskytování sociální služby je důsledně vedeno v zájmu ochrany lidských práv a zachování lidské důstojnosti.

Zásada provozního zabezpečení – služba je poskytována v odpovídajícím prostředí. Prostory jsou vybaveny a zařízeny tak, aby působily dojmem pohodlnosti a navozovaly a priori uvolnění emočního napětí klienta.

Zásada individualizace služby – průběh služby vychází z individuálních potřeb klienta a podporuje jeho samostatnost.

Bezplatnost – odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma.

Anonymita – klient nemusí uvádět své jméno ani žádné jiné bližší identifikační údaje., vyjma těch klientů, kterým byla služba nařízena při soudním jednání nebo na OSPOD.

Žádné doporučení – klient nepotřebuje žádné doporučení od lékaře ani od jiných odborníků.

Více o službách

1 / bezplatná poradenská služba v celém spektru mezilidských vztahů – nabízíme:
 • poskytování výchovné a poradenské péče v rodinných, manželských, partnerských a jiných mezilidských vztazích se zaměřením na manželství ohrožená rozvratem, na úpravu vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí a na mezigenerační vztahy v rodině
 • poskytování pomoci a podpory rodičům v jejich rodičovské roli, posilování pozitivních vztahů v rodinách a přispívání k zachování a tvorbě vhodného prostředí pro vývoj dětí a mladistvých
 • pomoc a podpora rodinám, ve kterých trpí některý člen závislostí (alkohol, návykové látky, gamblerství)
 • poskytování pomoci osobám ohroženým domácím násilím
 • poskytování pomoci rodinám, partnerům i jednotlivcům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, např. nezaměstnaní občané, ovdovělí a osamělé osoby
 • poskytování pomoci a podpory seniorům, kteří žijí osaměle
 • poskytování komplexních služeb v oblasti psychologické a sociální poradenské pomoci (terapie individuální, párová, rodinná a skupinová) a prostředků (základní a odborné sociální poradenství) tak, aby klienti mohli zvládnout svou obtížnou životní situaci, aktivovali své síly a zdroje a mohli žít plnohodnotný život
 • poskytování právního poradenství se zaměřením na informace týkající se postupu při podání žaloby o rozvod manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem, vypořádání společného majetku, nabytého za dobu trvání manželství
 • Poskytování individuálního poradenství v náročných životních situacích člověka (životní krize, osamělost, úmrtí v rodině, nemoc ….)
 • Partnerské, předmanželské a rodinné poradenství
 • Poradenství rozvodové a porozvodové
 • Poradenství v období dospívání či výchovy dětí a mládeže 
 • Základní sociální poradenství
 • Bezplatné právní poradenství se zaměřením na rodinné a majetkové právo
 • Podporu a pomoc jednotlivcům, párům a rodinám, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace (nezaměstnanost, …)
 • Pomoc a podporu seniorům, kteří žijí osamělým životem
 • Podporu a pomoc rodinám, ve kterých trpí některý člen závislostí (alkohol, návykové látky, gamblerství)
 • Poradenství a pomoc osobám ohroženým domácím násilím
2 / další činnosti poskytované služby
 • telefonická krizová intervence
 • přednášková činnost pro základní a střední školy a širokou veřejnost
 • odborné komentáře do časopisu „Svět ženy“ (Burda s.r.o.)
 • řízené seznamování založené na cíleném vedení zájemců o seznámení
 • účast ve skupině „Rodina, děti a mládež“ komunitního plánování města Litoměřice a města Louny
 • Telefonická krizová intervence
 • Účast ve skupině komunitního plánování města Louny
3 / formy poskytované služby
 • Ambulantní – formou osobního kontaktu
Skip to content