O nás

Vážení spoluobčané,

Ústecký kraj spravuje téměř sto čtyřicet příspěvkových organizací, jejichž posláním je zajišťovat kvalitní a profesionální služby na vysoké úrovni. Našim klientům se snažíme poskytnout taková zařízení a služby, která nesplňují jen vysoké standardy, ale zároveň se snažíme, aby se v našich zařízeních lidé cítili bezpečně, příjemně, zkrátka jako doma. I proto Ústecký kraj dle svých možností investuje finanční prostředky do jejich další modernizace. Jde nám mimo jiné o to, aby se tato zařízení v čase dále rozvíjela i rozšiřovala.

Poskytování péče klientům v sociálních zařízeních je činnost obdivuhodná a záslužná. Všichni zaměstnanci, bez ohledu na jejich pracovní náplň, vynakládají maximální úsilí, aby se zde klienti cítili dobře, byli spokojení, aby měli péči, kterou si zaslouží, a to mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností, ve svém volném čase. Jsem proto přesvědčený, že čas, kteří klienti v našich příspěvkových organizacích poskytujících sociální služby prožijí, pro ně bude čas plný příjemných chvil.

Věřím, že v našich zaměstnancích najdete obrovskou podporu a že vám naše zařízení poskytnou vše, co hledáte a potřebujete.

 

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

 

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

PŘEDMĚT ČINNOSTI ORGANIZACE

poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel

provádění dalších činností v sociálních službách:

 • výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti
 • provádění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny

 

Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:

 • hostinská činnost
 • výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konferenčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • ubytovací činnost
 • výroba tepelné energie
 • rozvod tepelné energie
 • čištění a praní textilu a oděvů

Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, tel.: 475 657 111. Žádosti zájemců o umístění přijímá Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Dlouhá 75, 410 02 Lovosice, které vede evidenci zájemců, rozhoduje o umístění občana do zařízení a úhradě poskytovaných služeb. Tiskopis žádosti o umístění a bližší informace lze získat u vedoucí sociální pracovnice CSP Litoměřice, příspěvkové organizace, též na obecních, městských úřadech a nebo přímo v domovech sociální péče. Dále je možnost stažení tiskopisu žádosti o umístění na těchto www stránkách v části Dokumenty.

 

Zásady zpracování osobních údajů v organizaci

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně

v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů v naší organizaci, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

Co se o osobních údajích dozvíte?

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • jak s nimi nakládáme,
 • z jakých zdrojů je získáváme,
 • k jakým účelům je využíváme,
 • komu je smíme poskytnout,
 • kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,
 • a jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého.

Zásady zpracování osobních údajů v naší organizaci představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“).

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/PROFIL ZADAVATELE:

Informujeme vás, že všechny veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než 250 tis. Kč jsou zveřejněny na profilu zadavatele.

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCspL

Evidenční číslo: 214846

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI ORGANIZACE

Informace o správci osobníc h údajů:  

Organizace: Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

IČO: 00080195

DIČ: CZ00080195

Sídlo: Dlouhá 362/75, 410 02 Lovosice

Informace o pověřenc i pro oc hranu os obních údajů:  

Ing. Jiří Benedikt

email: dpo@jiribenedikt.cz

tel.: + 420 731 546 921 (v pracovních dnech 9:00–15:00)

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V NAŠÍ ORGANIZACI A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte nebo kterou Vám poskytujeme. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Zpracování osobních údajů, ke kterému nepotřebujeme Váš souhlas (např.):

 • osobní údaje klientů v souvislosti s poskytováním sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • osobní údaje klientů v rámci poskytování zdravotních služeb
 • nakládání s osobními údaji zaměstnanců v souvislosti s uzavřeným pracovním poměrem (včetně dohod mimo pracovní poměr) v rozsahu potřeb dle zákoníku práce a předpisů souvisejících
 • plnění našich povinností, které vyplývají z dalších uzavřených smluv,
 • splnění našich povinností, které nám ukládají další zvláštní právní předpisy,
 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku,
 • plnění povinností v rámci oprávněného zájmu organizace
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas např.:

 • v rámci činností a vedlejších aktivit organizace
 • v rámci propagace a marketingové činnosti,

Detailnější informace ohledně udělených souhlasů se zpracováním vašich osobních údajů jsou vám k dispozici v textu dokumentu v rámci procesu sjednání služby a podpisu smlouvy. Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Na tomto právním základě zpracováváme vaše osobní údaje (identifikační, kontaktní,), a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů a souvisejících a prováděcích předpisů:

 • zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách (zdravotnická ošetřovatelská dokumentace
 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

 

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY ORGANIZACE PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů jak organizace, tak případně dalších třetích stran. Takové zpracování, můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

 

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • Kamerový systém
 • Zabezpečovací zařízení (EZS)

 

 

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁ Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.
 • Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.
 • Údaje o využívání služeb – údaje o tom, které služby jste si sjednali a jak je využíváte (např. zejména žádosti o poskytnutí služeb, úhrady za služby).
 • Zvláštní kategorie osobních údajů – údaje v sociální a zdravotnické dokumentaci v plném rozsahu. Všechny tyto osobní údaje chráníme proti zneužití a nikdo nepovolaný k nim nemá přístup.

 

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci Organizace. Pokud je zpracování osobních údajů založené na právním základě, na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech Organizace, které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími zpracovateli a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Organizaci provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy nebo jiného právního aktu o zpracování osobních údajů.

 

Organizace v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto zpracovatelům:

 • Společnosti IreSoft s.r.o. – dodavateli informačních systému pro sociální služby Cygnus ve všech jeho verzích
 • Společností Gordic s.r.o. – pro provozování účetního a ekonomického systému
 • Společností Nugget SW s.r.o. – pro provozování účetního a ekonomického systému
 • Ústeckému kraji – pro provozování elektronické spisové služby eSpis
 • externím spolupracovníkům organizace a dodavatelům za účelem plnění smlouvy (BOZP, pracovnělékařské služby, stravovací provozní systém apod.)
 • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku,
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací,
 • exekutorům a dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků,
 

 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Nepředáváme vaše osobní údaje ke zpracováním mimo Českou republiku.

 

DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY V ORGANIZACI

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

 

 

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás organizace zpracovává.

 

 

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́

 

 

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 

 

 

 

 

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi Organizaci poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl/a námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

 

 

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.

Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

 

 

 

Pro uplatnění svých práv se můžete využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci s organizací využíváte dosud.

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail (preferujeme): dpo@jiribenedikt.cz, či se zeptat na tel. 731 546 921 (není určeno pro SMS), v pracovní době od 9-15 hodin.