Naše služby

Okresní ústav sociálních služeb Litoměřice se sídlem v Lovosicích, rozpočtová organizace( dále jen „OÚSS Litoměřice“) byla zřízena 27. ledna 1976 . Poskytované sociální služby jsou zajišťovány s podporou Ústeckého kraje.

Okresním úřadem Litoměřice byla s platností od 1.ledna 2001 vydána nově upravená zřizovací listina, která mění původní název OÚSS Litoměřice na nový, a to na Centrum sociální pomoci Litoměřice se sídlem v Lovosicích.

Přestože došlo i ke změně z rozpočtové organizace na příspěvkovou organizaci, nebyla v žádném případě přerušena kontinuita trvání původní organizace. Statutárním zástupcem organizace byl jmenován Ing. Karel Prokop, ředitel organizace.

Dnem 1. ledna 2003 dochází na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4.prosince 2002 ke změně zřizovatele, kterým se stává Ústecký kraj a zároveň ke změně

nového názvu organizace na Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace (dále jen „CSP Litoměřice, p.o.“, na základě Dodatku č.1 ke zřizovací listině č.j.231/2002 ze dne 4. prosince 2002.

Novým ředitelem se stal 16 .5. 2008 Mgr. Karel Reissmüller, který předtím působil jako ředitel 18 let v Diagnostickém ústavu sociální péče Čížkovice, p.o. Po pěti letech ho ve funkci ředitele střídá od 1. 6. 2013 Ing. Jindřich Vinkler.

Postavení
organizace

Právní forma: příspěvková organizace

Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastním účtem. Hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále pak s dary a příspěvky od právnických
a fyzických osob a s prostředky svých fondů, je povinna vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

Zařízení CSP Litoměřice
Služby klientům CSP Litoměřice

Hlavní účel
organizace

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízen, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Předmět činnosti organizace

Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel provádění dalších činností v sociálních službách: výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti provádění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny.

Doplňkové činnosti organizace

Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:

Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, tel.: 475 657 111. Žádosti zájemců o umístění přijímá Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Dlouhá 75, 410 02 Lovosice, které vede evidenci zájemců, rozhoduje o umístění občana do zařízení a úhradě poskytovaných služeb.

Tiskopis žádosti o umístění a bližší informace lze získat u vedoucí sociální pracovnice CSP Litoměřice, příspěvkové organizace, též na obecních, městských úřadech a nebo přímo v jednotlivých zařízeních CSP Litoměřice p. o. Dále je možnost stažení tiskopisu žádosti o umístění na těchto www stránkách v části Dokumenty.

Jak šel čas

Skip to content