Vedoucí zařízení
Barbora Křičková
Sociální pracovnice
Barbora Křičková
Vedoucí zařízení
Barbora Křičková
Sociální pracovnice
Mgr. Šulíková Lenka
Přejít na /
Cíle
Okruh osob
Zásady
Specifikace organizace a služeb
Více o službách
Ke stažení

O zařízení

Název zařízení
Adresa zařízení
Odloučená pracoviště
Odloučená pracoviště
Druh sociální služby
Identifikátor služby
Forma poskytování
Kapacita lůžek
Místo poskytování
Místo poskytování

Poslání

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením (mentálním i kombinovaným), je zajišťování podpory a pomoci osobám v jejich běžném životě. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob.

Respektuje jejich základní lidská práva a svobody a zachovává podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí. Působit na uživatele tak, aby byly co nejvíce udržovány přirozené sociální vazby (rodina, přátelé) a zajištění možností a podmínek využívat běžně dostupné veřejné služby.

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 574 743

Cíle

1

uživatel, který se pomocí služeb domova naučí zvládat v co největší míře běžné úkony péče o svou osobu a v co největší možné míře si osvojí návyky běžné pro svou věkovou skupinu

2

uživatel, který zvyšuje a udržuje schopnosti soběstačnosti a mobility

3

uživatel, který bude v co nejmenší možné míře závislý na pomoci druhé osoby

4

uživatel, který s pomocí služeb domova udržuje a obnovuje přirozené sociální vazby se svými blízkými a přáteli

5

uživatel, který se v domově cítí bezpečně

6

uživateli, kterému je služba poskytována s ohledem na jeho individuální potřeby

7

uživatel, který je spokojen s nabídkou aktivizační činnosti

8

uživatel, který je spokojený se službami poskytovanými v domově v oblasti ubytování a stravování

9

uživatel, který je dle svých možností a schopností popřípadě schopen přejít do chráněného bydlení
a přiblíží se co nejvíce běžnému životu jeho vrstevníků

Okruh osob

Osoby od 3 let do 35 let věku s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Specifikace organizace a služeb

Domov Na Svobodě Čížkovice (dále jen DNS) je jedním ze zařízení Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace Krajského úřadu Ústeckého kraje se sídlem Dlouhá 75, 410 22 Lovosice (dále jen CSP) – IČ: 00080195.

Domov Na Svobodě Čížkovice je zařízení pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením od 3 do 35 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu svého postižení a potřebují poskytování pobytových sociálních služeb, pravidelnou pomoc jiné osoby a ošetřovatelskou péči (nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení) a tato péče jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou, nebo jinými službami sociální péče.

Sociální služba v DNS je poskytována v nepřetržitém celoročním provozu. Činnost na jednotlivých odděleních probíhá dle stanoveného harmonogramu práce vycházející nejen z organizace prací na oddělení, ale hlavně z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů.

K uživateli přistupujeme jako k jedinci se svými specifickými potřebami a dbáme na jeho individualitu. Poskytovanými službami se snažíme podporovat a pomáhat uživateli jen takovou mírou podpory, kterou skutečně potřebuje. Snažíme se u uživatelů zachovat nebo v přiměřené míře rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Vedeme a učíme uživatele k odpovědnosti za svou osobu, právu na svobodnou volbu a práva na přiměřené riziko při rozhodování o svém životě. Zprostředkováváme a podporujeme kontakt se společenským prostředím, rodinnými příslušníky, přáteli.

Zásady

poskytovat základní sociální poradenství – pracovníci poskytují uživatelům radu a podporu při řešení a předcházení nepříznivé sociální situaci, podporu při finančních a administrativních úkonech, vyřizování úředních záležitostí, sociálních dávek, zařizování kompenzačních pomůcek

chránit lidská práva a základní svobody uživatelů – pracovníci respektují práva uživatelů, vytvářejí podmínky, v nichž jsou uživatelé schopni svá práva uplatňovat (Etický kodex a Domácí řád)

zachovávat lidskou důstojnost uživatelů – pracovníci respektují osobnost uživatelů, vytvářejí důstojné prostředí, kde je služba poskytována, dbají na čistotu, úpravu, odstranění bariér, zajištění osobní intimity a soukromí uživatele

respektovat volbu uživatelů – pracovníci respektují názor a přání uživatele v rozsahu jeho schopností a odpovědnosti, případně volbu uživatele konzultují s ošetřujícím lékařem a opatrovníkem

poskytovat individuální služby – pracovníci vychází z individuálních potřeb a plánů uživatele, uplatňují individuální přístup a vytváří podmínky pro aktivní rozvoj uživatele

posilovat sociální začlenění uživatelů – pracovníci zapojují uživatele do sociálního i kulturního života společnosti, podporují uživatele v samostatných vycházkách, obstarávání osobních záležitostí, vyhledávání pracovního uplatnění a hledání jiných forem bydlení a sociálních služeb

aktivizovat a motivovat uživatele – podporou soběstačnosti, vhodnou rehabilitací a nabídkou volnočasových aktivit se pracovníci snaží pomoci uživatelům strávit život co nejkvalitněji a nejaktivněji

zvyšovat kvalitu služeb – pracovníci si celoživotně zvyšují odborné znalosti a schopnosti a odpovědným a kvalitním plněním pracovních úkolů přispívají k neustálému zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb

Více o službách

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. jsou uživatelům poskytovány tyto služby:

1 / ubytování

Celý areál Domova Na Svobodě Čížkovice, jehož součástí jsou kromě obytných budov i budovy hospodářské a park se skleníkem a užitkovou zahradou, se nachází na Veselé hoře v části chráněné krajinné oblasti Českého středohoří nad obcí Čížkovice, 4km od Lovosic a 14 km od Litoměřic.

Domov poskytuje ubytování uživatelům na základě smlouvy o poskytování sociální služby či na základě nařízené ústavní výchovy u nezletilých dětí. Uživatelé jsou ubytování na odděleních dle stupně jejich postižení, míry potřebné podpory a věku.

Ubytování je poskytováno ve dvou budovách areálu DNS a na dvou odloučených pracovištích DNS.

Budova A je uzpůsobena pro méně pohyblivé uživatele. Do budovy je bezbariérový vstup, v budově je výtah.

Budova B je pouze pro mobilní uživatele. Oddělení je rozloženo do dvou pater budovy.

Odloučené pracoviště Litoměřice se nachází v běžné zástavbě města a je určeno pro mobilní uživatele.

Ošetřovna domova je umístěna v přízemí budovy A. Je vybavena nábytkem se snadno omyvatelným a dezinfikovatelným povrchem, podlaha je pokryta linoleem, umyvadlo a výlevka jsou obloženy keramickými obklady a opatřeny pákovými bateriemi. Provozní materiál (pokryv vyšetřovacího lehátka, ručníky apod.) se používá jednorázový.

2 / stravování

Stravování uživatelů a zaměstnanců domova je zajišťováno stravovacím provozem. Strava se poskytuje v souladu se zásadami správné výživy svým složením, množstvím a úpravou je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu uživatelů domova podle stanovených stravovacích jednotek. Dietní stravování uživatele navrhuje praktický lékař.

Domov zajišťuje pro uživatele stravování 5x denně zahrnující snídani, svačinu, oběd, odpolední svačinu a večeři. Uživatelé budovy A se stravují na jídelně v přízemí, uživatelům imobilním je zaměstnanci Domova podávána strava na pokoji či na společenské místnosti. Uživatelé budovy B se stravují na společenské místnosti či v kuchyňce této budovy. V letních měsících lze stravu uživatelům podávat na terasách nebo na zahradě domova.

Uživatelé a zaměstnanci mají k dispozici 2x týdně výběr ze dvou hlavních jídel. U každého podávaného jídla jsou k dispozici nápoje. Pro zabezpečení pitného režimu jsou nápoje pro uživatele k dispozici po celý den na každém oddělení.

Úroveň stravování sleduje nutriční terapeutka a stravovací komise, jejímž členem je také zástupce uživatelů a zaměstnanců domova. Komise sleduje vhodnost a kvalitu stravy, úroveň stravování, řeší připomínky uživatelů a zaměstnanců domova.

Stravovací komise se schází 1x měsíčně a stanovuje jídelníčky na další období.

Stravování uživatelů na odloučených pracovištích

Z důvodu zajištění vyvážené a pestré stravy je na každém odloučeném pracovišti sestavován jídelníček proškolenými pracovníky na období jednoho týdne.

Jídelníček schvaluje přímá nadřízená. Dle schváleného jídelníčku pracovníci zajišťují na odloučeném pracovišti pro uživatele potraviny běžným nákupem v obchodech za účasti uživatelů. Rovněž příprava stravy probíhá za přímé účasti uživatelů.

Jídelníčky jsou předkládány nutriční terapeutce DNS Čížkovice na stravovacích komisích ke shlédnutí a připomínkám.

3 / pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pracovníci sociálních služeb dle stupně postižení uživatelů poradí, pomohou či poskytnou pomoc s běžnými úkony o vlastní osobu v tom smyslu, že:

 • pomáhají při svlékání a oblékání, při přesunu na vozík nebo na lůžko
 • pomáhají při zajišťování příjmu stravy a tekutin
 • provádí úklid stolů a jídelních stolků, odvážejí použité nádobí
 • provádí komplexní obslužnou péči o uživatele
 • udržují pořádek ve skříních uživatelů, udržují v čistotě jejich prádlo, lůžka a stolky
 • myjí a udržují v čistotě kompenzační pomůcky uživatelů včetně jejich dezinfekce (invalidní vozíky, chodítka atd.)
 • dbají na dodržování čistoty a pořádku na pokojích, přilehlých místnostech, na chodbách a dalších společných prostorech
 • u uživatele jimž jsou klíčovou osobou, zodpovídají za úplnost věcí a osobního prádla dle evidence depozitní účetní, za jejich správné označení, zařazení, vyřazení, uložení a průběžné ošetřování, včetně udržování běžného pořádku ve všech úložných prostorech uživatelů
 • udržují a prohlubují u uživatelů získané společenské návyky, kulturu stolování a správné stravovací návyky

Uživatelům je sestavován individuální plán péče odrážející míru potřebné podpory, která je jim poskytována.

4 / pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovníci sociálních služeb dle stupně postižení uživatelů poradí, pomohou či poskytnou:

 • ranní a večerní toaletu, celkovou koupel včetně umytí vlasů, stříhání nehtů, holení a česání;
 • pečují o inkontinentní uživatele;
 • pomáhají při použití WC;
 • udržují a prohlubují u uživatelů získané hygienické návyky.

Uživatelům je sestavován individuální plán péče odrážející míru potřebné podpory, která je jim poskytována.

5 / výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti jsou uskutečňovány s ohledem na speciální potřeby uživatelů domova, tak aby docházelo k harmonickému rozvoji jejich osobnosti, jsou zaměřeny na rozvoj dosažitelné úrovně schopností, dovedností, znalostí a návyků uživatelů či na udržení stávajících schopností. Základem aktivizační činnosti je rozvoj nepostižených funkcí, specifického nadání a osobnostních předpokladů, zaměření na to, co uživatel zvládne, co dokáže a v čem je úspěšný. Uživatelům je v tomto smyslu k dispozici relaxační místnost, keramická dílna, v zařízení probíhá muzikoterapie, canisterapie, bazální, pohybová, somatická i smyslová stimulace.

V průběhu dne a týdne je uživatelům vhodně rozložena aktivizační a individuální činnost. U nezl. dětí i doba přípravy na vyučování. Výchovný plán nezl. dětí a následně výchovně-vzdělávací činnost v domově vychází z obecných cílů vzdělávání a výchovy speciální pedagogiky. Roční a měsíční plány konkretizují plánované činnosti a stanovují další úkoly v rámci výchovně-vzdělávacích činností.

Pro uživatele s povinnou školní docházkou zajišťujeme vzdělávání ve spolupráci se Základní školou speciální, Základní školou praktickou a Praktickou školou Litoměřice. Uživatelé dochází do detašovaného pracoviště v DNS, dojíždí či dochází do detašovaného pracoviště v Lovosicích, či přímo do Základní školy speciální, Základní školy praktické a Praktické školy v Litoměřicích.

Po ukončení vzdělávání získávají uživatelé pracovní návyky v rámci pracovního nácviku, který se výrazně liší dle individuálních schopností a možností uživatele od dojíždění do sociálně terapeutických dílen po drobné pracovní aktivity v péči o pokoj (utření prachu, vynesení koše, vysátí apod.).

6 / zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Tyto aktivity se realizují formou různých volnočasových aktivit – sportovní a společenské aktivity, které jsou organizovány mimo areál domova (výlety, rybaření, návštěvy koncertů a divadel, exkurze, vzdělávací aktivity, rekreační a relaxační činnosti) realizované podle zájmů uživatelů domova. Za tímto účelem je navazována spolupráce s návaznými organizacemi.

Pracovníci domova podporují udržování, ale i navazování vztahu s rodinou, návštěvy v zařízení, ale i pobyt uživatelů doma, případně účast rodinných příslušníků na akcích či rekreacích pořádaných naším domovem.

7 / sociálně terapeutické činnosti

Sociálně terapeutické činnosti se v domově odvíjí od individuálních schopností, možností a dovedností uživatelů služeb. Cílem těchto činností je poskytnout uživatelům prostor pro kvalitní vyplnění volnočasových aktivit a vytvořit optimální podmínky pro zvládání činností, jež vedou k maximální samostatnosti a soběstačnosti uživatele služeb. Hledáme způsoby, kterými je u uživatele možno docílit dalšího zdokonalování, případně udržení stávajících schopností a dovedností. Naplňování této činnosti dosahujeme především prostřednictvím vytvořených individuálních plánů, které odrážejí osobnost člověka a jeho potřeby. V rámci sociálně terapeutických činností jsou podporovány především takové aktivity, které vedou k sociálnímu začleňování. Uživatelé se učí vařit, prát, žehlit, věšet prádlo, nakupovat oblečení, cukrovinky či jiné pochutiny, učí se orientaci nejen v okolí domova, ale především v nedalekých městech. Je prováděn nácvik jednotlivých tras do sociálně terapeutických dílen, do obce, do obchodu, na autobus apod.

8 / pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Tato služba je poskytována převážně vedoucí sociální pracovnicí, která je pověřena zastupovat uživatele domova v záležitostech sociálně-právních, zdravotních, občansko-právních a majetkových. Hlavním úkolem je přímo či zprostředkovaně chránit základní lidská a občanská práva uživatelů a to formou poskytování informací uživatelům domova dle jejich možností, přání, potřeby a stupně jejich rozsahu zpracování sdělených informací. Vedoucí sociální pracovnice zodpovídá za vedení majetku a finančních prostředků uživatelů domova. Zprostředkovává kontakt s návaznými službami, se kterými Domov spolupracuje. Seznamuje a pomáhá při styku uživatelů s institucemi za účelem vyřizování osobních záležitostí např. vyřizování občanského průkazu, průkazu ZTP apod.

9 / základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství spadá do pravomoci převážně vedoucí sociální pracovnice, která poskytuje informace a radu zákonným zástupcům či opatrovníkům v oblasti sociální a výchovné, včetně základních dokumentů domova.

V oblasti zdravotní v domově poskytuje informace a radu zákonným zástupcům či opatrovníkům vedoucí oddělení péče.

10 / úhrada za pobyt a služby

Dospělý uživatel hradí náklady za ubytování, celodenní stravování a využívané fakultativní služby. Výše úhrady je stanovena ve smlouvě o poskytování služby sociální péče, která se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Po odečtení ceny za ubytování a stravu musí uživateli zůstat minimálně 15 % jeho příjmu.

V ceně za ubytování jsou zahrnuty provozní náklady související s ubytováním (topení, teplá a studená voda, elektr. energie, praní a žehlení osobního a ložního prádla, praní záclon, úklid a ostatních provozních nákladů).

V případě nezl. dětí je úhrada (celodenní stravování) stanovena buď ve Smlouvě o poskytování sociální služby, nebo je u nezl. dětí s nařízenou ústavní výchovou stanovena v rozhodnutí příslušného pověřeného úřadu dle místa trvalého pobytu nezl. dítěte. Je-li dítěti přiznán přídavek na dítě, náleží tato dávka Domovu, kde je nezletilému poskytována sociální služba. O tuto částku je následně ponížena úhrada.

S účinností od 1. 2. 2024 je úhrada stanovena takto: 

 

3 – 7 let věku

7 – 18 let věku

Celodenní strava

200 Kč/den

255 Kč/den

ubytování

xx

xx

celkem denně

200 Kč

255 Kč

celkem měsíčně

6000 Kč

7650 Kč

 

od 18 let věku

Celodenní strava

255 Kč/den

ubytování

290 Kč/den

Celkem denně

545 Kč

celkem měsíčně

16350 Kč

Dokumenty ke stažení
Skip to content