Domov Na Svobodě Čížkovice

Kontakty

Na Svobodě 172, 411 12 Čížkovice
Vedoucí zařízení: Mgr. Jana Kuglerová
Tel.: 416 574 741
Mobil: 778 407 037
email: jkuglerova@csplitomerice.cz
Vedoucí sociálních služeb: Bc. Lenka Šulíková
Tel.: 416 574 740
Mobil:
email: lmenclikova@csplitomerice.cz

O zařízení

 • Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Identifikátor služby: 9361032
 • Forma poskytování: pobytová
 • Kapacita lůžek: 56

Domov Na Svobodě Čížkovice (dále jen Domov) je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.
Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Kde nás najdete?

Celý areál zařízení se nachází na Veselé hoře v části chráněné krajinné oblasti Českého středohoří nad obcí Čížkovice, 4km od Lovosic a 14 km od Litoměřic.

Poslání

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením (mentálním i kombinovaným), je zajišťování podpory a pomoci osobám v jejich běžném životě. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob. Respektuje jejich základní lidská práva a svobody a zachovává podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí. Působit na uživatele tak, aby byly co nejvíce udržovány přirozené sociální vazby (rodina, přátelé) a zajištění možností a podmínek využívat běžně dostupné veřejné služby.

Cíle

 • uživatel, který s pomocí služeb domova důstojně prožije své stáří,
 • uživatel, který s pomocí služeb domova udržuje a obnovuje přirozené sociální vazby se svými blízkými a přáteli,
 • uživatel, který se v domově cítí bezpečně,
 • uživatel, kterému je služba poskytována s ohledem na jeho individuální potřeby,
 • uživatel, který si co nejdéle zachovává svou soběstačnost a samostatnost,
 • uživatel, který se aktivně zapojuje do nabízených aktivizačních činností,
 • uživatel, který je spokojený se službami poskytovanými v domově v oblasti ubytování a stravování.
 • uživatel, který je na konci života personálem důstojně doprovázen.

Zásady

 • poskytovat základní sociální poradenství - pracovníci poskytují uživatelům radu a podporu při řešení a předcházení nepříznivé sociální situaci, podporu při finančních a administrativních úkonech, vyřizování úředních záležitostí, sociálních dávek, zařizování kompenzačních pomůcek
 • chránit lidská práva a základní svobody uživatelů – pracovníci respektují práva uživatelů, vytvářejí podmínky, v nichž jsou uživatelé schopni svá práva uplatňovat (Etický kodex a Domácí řád)
 • zachovávat lidskou důstojnost uživatelů – pracovníci respektují osobnost uživatelů, vytvářejí důstojné prostředí, kde je služba poskytována, dbají na čistotu, úpravu, odstranění bariér, zajištění osobní intimity a soukromí uživatele
 • respektovat volbu uživatelů – pracovníci respektují názor a přání uživatele v rozsahu jeho schopností a odpovědnosti, případně volbu uživatele konzultují s ošetřujícím lékařem a opatrovníkem
 • poskytovat individuální služby – pracovníci vychází z individuálních potřeb a plánů uživatele, uplatňují individuální přístup a vytváří podmínky pro aktivní rozvoj uživatele
 • posilovat sociální začlenění uživatelů – pracovníci zapojují uživatele do sociálního i kulturního života společnosti, podporují uživatele v samostatných vycházkách, obstarávání osobních záležitostí, vyhledávání pracovního uplatnění a hledání jiných forem bydlení a sociálních služeb
 • aktivizovat a motivovat uživatele - podporou soběstačnosti, vhodnou rehabilitací a nabídkou volnočasových aktivit se pracovníci snaží pomoci uživatelům strávit život co nejkvalitněji a nejaktivněji
 • zvyšovat kvalitu služeb – pracovníci si celoživotně zvyšují odborné znalosti a schopnosti a odpovědným a kvalitním plněním pracovních úkolů přispívají k neustálému zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb

Okruh osob

Osoby od 3 let do 55 let věku s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Ubytování

 • Ubytování je možné ve dvou budovách A, B v areálu domova v Čížkovících a ve dvou bytech v Lovosicích a v Litoměřicích

do ubytování je zahrnuto:

 • Praní ložního i osobního prádla, včetně ošacení a žehlení. Opravy oděvů osobního prádla tj. přišití knoflíků, oprava drobných závad.
 • budova A je uzpůsobena pro méně pohyblivé uživatele, v této budově je výtah, pro snadnější pohybování po patrech
 • budova B je pro schopnější uživatele, kteří se během svého pobytu připravují na odchod do Chráněného bydlení

Stravování

 • domov zajišťuje pro uživatele celodenní stravování. Stravování 5x denně zahrnuje snídani, svačinu, oběd, odpolední svačinu a večeři.
 • Uživatelé se stravují v jídelnách v přízemí, méně pohyblivým uživatelům zaměstnanci Domova podávají stravu na lůžku v pokoji, kde uživatelé žijí

Úhrada za pobyt a služby

Uživatel hradí náklady za ubytování, celodenní stravování a využívané fakultativní služby. Výše úhrady je stanovena ve smlouvě o poskytování služby sociální péče, která se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Po odečtení ceny za ubytování a stravu musí uživateli zůstat minimálně 15 % jeho příjmu.

V ceně za ubytování jsou zahrnuty provozní náklady související s ubytováním (topení, teplá a studená voda, elektr. energie, praní a žehlení osobního a ložního prádla, praní záclon, úklid a ostatních provozních nákladů).

S účinností od 1. 2. 2019 je úhrada stanovena takto:

  3 - 7 let věku od 7 let věku
celodenní strava 142,- Kč/den 167,- Kč/den
ubytování 160,- Kč/den 160,- Kč/den
celkem denně 302,- Kč 327,- Kč
celkem měsíčně 9 060,- Kč 9 810,- Kč

V případě diabetické stravy + 3,- Kč / den   

Uživateli musí zůstat 15% z příjmu. Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Podpora a péče

Je zajišťována nepřetržitá ošetřovatelská a zdravotní péče. Lékařskou péči v zařízení Domova vykonává lékař, který poskytuje základní preventivní a léčebnou péči. Zároveň dohlíží i na hygienickou a protiepidemickou péči v zařízení. Odborná a speciální vyšetření na základě doporučení lékaře jsou zajišťována na odborných zdravotnických pracovištích

Výchovná a pracovní terapie

Zabezpečuje uživatelům – výchovně vzdělávací provoz, pracovní činnosti s minimálním dohledem, nebo s pomocí a dohledem (kuchyň, prádelna, úklid vnitřních i vnějších prostor, zahradnické práce), a pořádání různých kulturních s sportovních akcí. V souladu se školským zákonem zajišťuje resort školství – respektování vzdělávacích potřeb jednotlivých vzdělávaných osob. Pro žáky se zdravotním postižením je zde zřízena speciální třída s upraveným vzdělávacím programem. Dále se zde rozvíjí osobnost na základě jednotlivých složek výchovy (muzikoterapie, pohybové aktivity, vlastní kapela, keramická dílna, aranžérská dílna, interní škola). Aktivizace pomáhá uživatelům vést plný a aktivní život. Přičemž je respektováno rozhodnutí každého uživatele, zda této služby využije.

Sociální služby

Sociální pracovnice pomáhá uživatelům se správou finančních prostředků a cenných předmětů, zabezpečuje výplatu důchodů, poskytuje základní sociální poradenství, sociální pomoc a účastní se jednání v zájmu uživatelů. Dále pomáhá s finančními, úředními, právními i osobními záležitostmi, s vyřizováním žádostí o sociální dávky, kompenzační pomůcky apod.

Ostatní služby

Pomáháme uživatelům při nákupech oblečení, obuvi, hygienických potřeb apod. Zabezpečujeme vyzvednutí léků a zdravotnických pomůcek a poskytujeme další fakultativní služby dle platného ceníku.

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 574 741

 

 

Dokumenty ke stažení