Vedoucí zařízení
Mgr. Martina Dohnalová
Sociální pracovnice
Bc. Mirka Hašková
Vedoucí zařízení
Mgr. Martina Dohnalová
Sociální pracovníce
Bc. Mirka Hašková
Přejít na /
Cíle
Okruh osob
Zásady
Specifikace organizace a služeb
Více o službách
Ke stažení

O zařízení

Název zařízení
Adresa zařízení
Druh sociální služby
Identifikátor služby
Forma poskytování
Počet klientů (při práci s jednotlivcem)
Počet klientů (při práci se skupinou)
Místo poskytování

Poslání

Poskytovat odborné sociální poradenství se zaměřením na manželské a rodinné poradenství. Zajišťovat služby sociálního poradenství ve vysoké kvalitě a na odborné úrovni.

Otevírací doba
 • Pondělí 7:00 – 15:30 hod.
 • Úterý 7:00 – 15:30 hod.
 • Středa 7:00 – 15:30 hod.
 • Čtvrtek 7:00 – 15:30 hod.
 • Pátek 7:00 – 15:30 hod.

Neváhejte nás kontaktovat na tel. č. 416 733 023, 733 517 389 nebo na e-mailu mpp.litomerice@csplitomerice.cz

Individuální konzultace probíhají na základě objednání v časech 7:30 – 18:00. Poslední klient je brán max. 1,5 hodiny před koncem pracovní doby jednotlivých poradců.

Cíle

1

uživatel, který běžným způsobem využívá ve společnosti běžných zdrojů, služeb běžných systémů a neformálních přirozených zdrojů, ke kterým patří mimo jiné rodina s úzkými a širšími sociálními vazbami

2

zabezpečit pomocí proškoleného a vzdělaného personálu kvalitní poskytování poradenské a informační služby pro uživatele, zejména v oblasti sociálních vztahů

Okruh osob

Osoby v krizi, rodiny s dítětem nebo dětmi, senioři. Věková struktura osob je od 16 let do 80 let věku.

Specifikace organizace a služeb

Manželská a předmanželská poradna v Litoměřicích je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

Pracovníci poradny poskytují pomoc jednotlivcům, partnerským párům, manželům a rodinám, které se nacházejí v náročném životním období. Poradenství je zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských vztazích, osobních, partnerských a rodinných problémech, rozvodech a porozvodových těžkostí.

Kde nás najdete?

Manželskou a předmanželskou poradnu naleznete v ulici Palachova 710/18 v Litoměřicích, 412 01.

Zásady

Zásada odbornosti – sociální služba je poskytována s nejvyšší možnou odborností kvalifikovanými pracovníky.

Zásada ochrany lidských práv uživatele – poskytování sociální služby je důsledně vedeno v zájmu ochrany lidských práv a zachování lidské důstojnosti.

Zásada provozního zabezpečení – služba je poskytována v odpovídajícím prostředí. Prostory jsou vybaveny a zařízeny tak, aby působily dojmem pohodlnosti a navozovaly a priori uvolnění emočního napětí klienta.

Zásada individualizace služby – průběh služby vychází z individuálních potřeb klienta a podporuje jeho samostatnost.

Bezplatnost – odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma.

Anonymita – klient nemusí uvádět své jméno ani žádné jiné bližší identifikační údaje., vyjma těch klientů, kterým byla služba nařízena při soudním jednání nebo na OSPOD.

Žádné doporučení – klient nepotřebuje žádné doporučení od lékaře ani od jiných odborníků.

Více o službách

1 / bezplatná poradenská služba v celém spektru mezilidských vztahů – nabízíme:
 • poskytování výchovné a poradenské péče v rodinných, manželských, partnerských a jiných mezilidských vztazích se zaměřením na manželství ohrožená rozvratem, na úpravu vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí a na mezigenerační vztahy v rodině
 • poskytování pomoci a podpory rodičům v jejich rodičovské roli, posilování pozitivních vztahů v rodinách a přispívání k zachování a tvorbě vhodného prostředí pro vývoj dětí a mladistvých
 • pomoc a podpora rodinám, ve kterých trpí některý člen závislostí (alkohol, návykové látky, gamblerství)
 • poskytování pomoci osobám ohroženým domácím násilím
 • poskytování pomoci rodinám, partnerům i jednotlivcům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, např. nezaměstnaní občané, ovdovělí a osamělé osoby
 • poskytování pomoci a podpory seniorům, kteří žijí osaměle
 • poskytování komplexních služeb v oblasti psychologické a sociální poradenské pomoci (terapie individuální, párová, rodinná a skupinová) a prostředků (základní a odborné sociální poradenství) tak, aby klienti mohli zvládnout svou obtížnou životní situaci, aktivovali své síly a zdroje a mohli žít plnohodnotný život
 • poskytování právního poradenství se zaměřením na informace týkající se postupu při podání žaloby o rozvod manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem, vypořádání společného majetku, nabytého za dobu trvání manželství
 • Poskytování individuálního poradenství v náročných životních situacích člověka (životní krize, osamělost, úmrtí v rodině, nemoc ….)
 • Partnerské, předmanželské a rodinné poradenství
 • Poradenství rozvodové a porozvodové
 • Poradenství v období dospívání či výchovy dětí a mládeže 
 • Základní sociální poradenství
 • Bezplatné právní poradenství se zaměřením na rodinné a majetkové právo
 • Podporu a pomoc jednotlivcům, párům a rodinám, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace (nezaměstnanost, …)
 • Pomoc a podporu seniorům, kteří žijí osamělým životem
 • Podporu a pomoc rodinám, ve kterých trpí některý člen závislostí (alkohol, návykové látky, gamblerství)
 • Poradenství a pomoc osobám ohroženým domácím násilím
2 / další činnosti poskytované služby
 • telefonická krizová intervence
 • přednášková činnost pro základní a střední školy a širokou veřejnost
 • odborné komentáře do časopisu „Svět ženy“ (Burda s.r.o.)
 • řízené seznamování založené na cíleném vedení zájemců o seznámení
 • účast ve skupině „Rodina, děti a mládež“ komunitního plánování města Litoměřice a města Louny
 • Telefonická krizová intervence
 • Přednášková činnost pro základní a střední školy a širokou veřejnost
 • Účast ve skupině „Rodina, děti a mládež“ komunitního plánování města Litoměřice
3 / formy poskytované služby
 • Ambulantní – formou osobního kontaktu
 • Distanční – formou on-line konzultací
Skip to content