Domov sociální péče Skalice

Kontakty

Domov sociální péče Skalice, Skalice 44, 412 01 Litoměřice
Vedoucí zařízení: Marcela Tlustá
Tel.: 416 748 166
Mobil: 603 585 121
email: mtlusta@csplitomerice.cz
Vedoucí sociálních služeb: Bc. Věra Mikinová, DiS.
Tel.: 416 748 164
Mobil: 722 272 330
email: vmikinova@csplitomerice.cz

O zařízení

 • Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Identifikátor služby: 9751707
 • Forma poskytování: pobytová
 • Kapacita lůžek: 77

Domov sociální péče Skalice je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Kde nás najdete?

Domov sociální péče Skalice se nachází na úpatí Českého středohoří v malebné turistické oblasti, v malé vesničce Skalice, vzdálené šest kilometrů od historického města Litoměřice. Domov tvoří několik objektů, především hlavní budova č.p. 44 a vila č.p. 53, které byly upraveny pro poskytování sociálních služeb. V areálu domova je upravená zahrada se vzrostlou zelení, zahradními altány a sportovním areálem. V dosahu je autobusová zastávka.

Poslání

Osobám s mentálním a kombinovaným postižením poskytovat prostřednictvím pobytové sociální služby takovou individuální podporu, která povede nejen k naplnění jejich potřeb, ale také k udržení a rozvoji jejich schopností, posílení soběstačnosti, samostatnějšímu životu a sociálnímu začleňování. Na základě individuálních potřeb a přání, s respektem k lidským právům, poskytujeme uživatelům kvalifikovanou péči k prožití smysluplného, aktivního a kvalitního života v důstojném, příjemném a bezpečném prostředí. Umožňujeme uživatelům i přes jejich znevýhodnění žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

Náš cíl

 • uživatel, který je prostřednictvím poskytované sociální služby podporován v zajištění svých individuálních zájmů,
 • uživatel, který si v co nejvyšší míře udrží svoji soběstačnost v zajištění životních potřeb, dovednostech, seberealizaci,
 • uživatel, který se zapojuje do nabízených aktivizačních činností a v rámci začleňování do společnosti využívá i dalších běžně dostupných služeb mimo domov,
 • uživatel, který za pomoci sociální služby navazuje a udržuje přirozené sociální vazby se svými blízkými, rodinou a přáteli,
 • uživatel, který je spokojený s individuálně poskytovanými službami v oblasti ubytování a stravování.

Zásady

 • Při poskytování sociálních služeb našim uživatelům uplatňujeme individuální přístup.
 • Uživatele přijímáme jako partnery, jejich spolurozhodování o průběhu služby vnímáme jako důležité.
 • Akceptujeme jejich možnosti, potřeby, zájmy, důstojnost a práva.
 • K uživatelům přistupujeme bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace.
 • Věříme v růst a rozvoj schopností našich uživatelů.
 • Uživatelům poskytujeme jen takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují.
 • Uživatele nepřipravujeme na život pouze teoreticky, ale upřednostňujeme praktické osvojování si dovedností.
 • Rodinu, blízké osoby z okruhu známých našich uživatelů, obce a další subjekty vítáme ke spolupráci při poskytování sociálních služeb.
 • Při poskytování služeb zachováváme diskrétnost a mlčenlivost o citlivých a osobních údajích našich uživatelů.
 • Podporujeme každodenní využívání běžně dostupných veřejných služeb a rozvíjení běžných společenských vztahů.
 • Pracujeme týmově a vyžadujeme aktivní osobní přístup k plnění úkolů a odpovědnost jednotlivých pracovníků.
 • Podporujeme odborný růst našich pracovníků.

Okruh osob

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku.

Ubytování

Ubytování je poskytováno na hlavní budově č.p. 44 a vile č.p. 53. Ubytování je zabezpečeno v jedno, dvou a vícelůžkových pokojích bez vlastního hygienického zařízení, se standardním vybavením (lůžko, lůžkoviny, stůl, židle, popř. skříňka na lůžkoviny, úložná skříň, stolek, polička). Pokoj si může uživatel vybavit také vlastním nábytkem a jiným zařízením – televizor, rádio, DVD, drobné předměty k výzdobě prostředí (květiny, fotografie, obrázky) apod., vždy po dohodě s vedoucí oddělení. K dispozici jsou uživatelům společné prostory, jídelna, společenské místnosti, společná sociální zařízení, zahrada, sportovní areál, venkovní posezení s krbem. Spolu s ubytováním domov zajišťuje nejméně jedenkrát denně úklid, podle potřeby i častěji. Dále domov zajišťuje praní osobního prádla i lůžkovin, které se perou v prádelně domova. Prádlo se pere, žehlí a mandluje denně, drobné opravy prádla se provádí dle potřeby

Stravování

Strava se připravuje denně ve vlastní kuchyni domova. Uživatelům je podávána 5x denně. Strava v domově je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Jídelní lístek je vyvěšen na jídelně, ve vstupní hale.

U každého podávaného jídla jsou k dispozici nápoje. Pro zabezpečení pitného režimu jsou nápoje pro uživatele k dispozici po celý den na každém oddělení. Úroveň stravování sleduje nutriční terapeutka a stravovací komise, jejímž členem je také zástupce uživatelů a pracovníků domova. Komise sleduje vhodnost a kvalitu stravy, úroveň stravování, vyjadřuje se k jídelníčkům, řeší připomínky uživatelů a dalších strávníků.
 

Úhrada za poskytované služby

Výše úhrady je stanovena z maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1. 2. 2021  je úhrada v domově stanovena takto:

celodenní strava (normální, dietní a diabetická bez II. večeře)

167,- Kč/den

ubytování

195,- Kč/den

celkem denně

362,- Kč

celkem měsíčně

10 860,- Kč

V případě diabetické stravy s II. večeří + 3,- Kč / den   

Po úhradě za  stravu a ubytování musí zůstat uživateli 15% z příjmu. Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní  měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Obslužná péče

Odborně proškolení pracovníci poskytují uživatelům potřebnou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – při osobní hygieně, při vyprazdňování, při stravování, při péči o prádlo, při oblékání a svlékání, při udržování pořádku ve vlastních věcech apod. Tuto pomoc poskytují nepřetržitě (i v noci) včetně sobot, nedělí a svátků. Individuálními nácviky jednotlivých úkonů se snaží v co největší míře zachovat a udržet stávající schopnosti a dovednosti uživatelů s ohledem na individuální potřeby, zdravotní stav a schopnosti uživatele.
Domov poskytuje odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči v nepřetržitém provozu prostřednictvím vlastních kvalifikovaných zdravotnických pracovníků – všeobecných sester bez odborného dohledu. Lékařskou péči uživatelům poskytuje smluvní praktický lékař zpravidla 1x týdně od 12,00 do 14.00 hod a dále dle potřeby na ordinaci domova nebo přímo u lůžka. V případě nepřítomnosti lékaře či u akutních stavů je kontaktována pohotovost Nemocnice Litoměřice, případně RZS.
Lékařskou ambulantní a léčebně preventivní péči uživatelům domova zajišťuje praktický lékař, stomatolog, psychiatr, kteří po předchozí domluvě dojíždí do DSP Skalice. Další lékaři – specialisté (neurolog, gynekolog, dermatolog, alergolog, rehabilitační lékař atd.) jsou uživatelům k dispozici na specializovaných pracovištích, převážně v ambulancích Nemocnice Litoměřice nebo v soukromých ambulancích v Litoměřicích.
Uživatel nebo jeho opatrovník má právo si zvolit jiného ošetřujícího lékaře, s kterým individuálně řeší čas a místo ošetření.
Dopravu zabezpečuje u imobilních uživatelů zdravotní dopravní služba na základě objednávky ošetřujícího lékaře. Dle svých schopností a možností dojíždí uživatelé k odborným vyšetřením veřejnou autobusovou dopravou, obvykle s doprovodem, ev. mohou využít dopravu služebním automobilem jako fakultativní službu.

Výchovná a nepedagogická péče

Jsou uskutečňovány s ohledem na potřeby uživatelů domova tak, aby se rozvíjela jejich osobnost, jsou zaměřeny na rozvoj schopností, dovedností, znalostí a návyků uživatelů či na udržení stávajících schopností. Tyto aktivity se realizují formou různých volnočasových aktivit – turnaje, výlety, besedy, návštěvy kina, koncertů a divadel, rekreační a relaxační činnosti realizované podle zájmů uživatelů domova. Základem výchovné nepedagogické činnosti je rozvoj nadání a osobnostních předpokladů, zaměřuje se na to, co uživatel zvládne, co dokáže a v čem je úspěšný. Jde zejména o pěstování návyků základního společenského chování, fixaci správných hygienických a pracovních dovedností a návyků, nácvik sebeobsluhy, obohacení duševního života uživatelů, sportovní a kulturní činnosti k naplnění a uspokojení individuálních potřeb, udržování již získaných a nácviky nových schopností a dovedností. Každý uživatel má „svého“ klíčového pracovníka, který mu pomáhá s plánováním a plněním individuálních cílů a potřeb.

Sociálně terapeutická činnost

Sociálně-terapeutická činnost je součástí zájmové, rehabilitační a aktivizační činnosti domova. Přispívá k dalšímu rozvoji, naplnění a uspokojení potřeb uživatelů domova, k upevnění nových poznatků, vědomostí a dovedností a k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, jež podporují sociální začleňování osob. Uživatelé domova se podle svého zájmu, zdravotního stavu a schopností účastní kulturního a společenského života v domově - sledování TV pořadů, DVD, rozhlasu, kulturních představení, diskoték, soutěžních akcí, práce na PC, ale hlavně společenských aktivit mimo domov (pracovních a vzdělávacích činností, nákupů osobních potřeb a služeb, výletů, rekreačních pobytů, kulturních a sportovních akcí, návštěv kina, výstav, divadelních přestavení).

Sociální služby

Sociální pracovníci poskytují základní sociální poradenství, pomáhají uživatelům nakládat s jejich majetkem a spravovat finanční prostředky. Depozitní účetní eviduje platby úhrady a kapesného, příspěvku na péči i ostatních sociálních dávek. Sociální pracovnice pomáhají uživateli s vyřizováním různých úředních záležitostí (jednání na úřadech, vyřizování dávek, vyřizování finančních, právních a osobních záležitostí). Podporují a udržují kontakty s opatrovníky, příbuznými či přáteli uživatelů a uživatele podporují v uplatňování svých práv a zájmů.

Ostatní služby

Sociální služba poskytuje uživateli podle jeho zájmu fakultativní služby dle platného Sazebníku fakultativních služeb.
 

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme  případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č.: 416 748 164, 416 748 165

 

Dokumenty ke stažení