Vedoucí zařízení
Marcela Tlustá
Sociální pracovnice
Bc. Věra Mikinová, DiS.

O zařízení

Název zařízení
Adresa zařízení
Druh sociální služby
Identifikátor služby
Forma poskytování
Kapacita lůžek
Místo poskytování

Poslání

Osobám s mentálním a kombinovaným postižením poskytovat prostřednictvím pobytové sociální služby takovou individuální podporu, která povede nejen k naplnění jejich potřeb, ale také k udržení a rozvoji jejich schopností, posílení soběstačnosti, samostatnějšímu životu a sociálnímu začleňování.

Na základě individuálních potřeb a přání, s respektem k lidským právům, poskytujeme uživatelům kvalifikovanou péči k prožití smysluplného, aktivního a kvalitního života v důstojném, příjemném a bezpečném prostředí. Umožňujeme uživatelům i přes jejich znevýhodnění žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 748 164 nebo 416 748 165

Cíle

1
uživatel, který je prostřednictvím poskytované sociální služby podporován v zajištění svých individuálních zájmů
2

uživatel, který si v co nejvyšší míře udrží svoji soběstačnost v zajištění životních potřeb, dovednostech, seberealizaci

3

uživatel, který se zapojuje do nabízených aktivizačních činností a v rámci začleňování do společnosti využívá i dalších běžně dostupných služeb mimo domov

4
uživatel, který za pomoci sociální služby navazuje a udržuje přirozené sociální vazby se svými blízkými, rodinou a přáteli
5
uživatel, který je spokojený s individuálně poskytovanými službami v oblasti ubytování a stravování

Okruh osob

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku.

Specifikace organizace a služeb

Domov sociální péče Skalice je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Kde nás najdete?

Domov sociální péče Skalice se nachází na úpatí Českého středohoří v malebné turistické oblasti, v malé vesničce Skalice, vzdálené šest kilometrů od historického města Litoměřice. Domov tvoří několik objektů, které byly upraveny pro poskytování sociálních služeb, především hlavní budova č.p. 44. V areálu domova je upravená zahrada se vzrostlou zelení, zahradními altány a sportovním areálem. V dosahu je autobusová zastávka.

Zásady

při poskytování sociálních služeb našim uživatelům uplatňujeme individuální přístup

uživatele přijímáme jako partnery, jejich spolurozhodování o průběhu služby vnímáme jako důležité

akceptujeme jejich možnosti, potřeby, zájmy, důstojnost a práva

k uživatelům přistupujeme bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace

věříme v růst a rozvoj schopností našich uživatelů

uživatelům poskytujeme jen takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují

uživatele nepřipravujeme na život pouze teoreticky, ale upřednostňujeme praktické osvojování si dovedností

rodinu, blízké osoby z okruhu známých našich uživatelů, obce a další subjekty vítáme ke spolupráci při poskytování sociálních služeb

při poskytování služeb zachováváme diskrétnost a mlčenlivost o citlivých a osobních údajích našich uživatelů

podporujeme každodenní využívání běžně dostupných veřejných služeb a rozvíjení běžných společenských vztahů

pracujeme týmově a vyžadujeme aktivní osobní přístup k plnění úkolů a odpovědnost jednotlivých pracovníků

podporujeme odborný růst našich pracovníků.

Více o službách

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. jsou uživatelům poskytovány tyto služby:

1 / ubytování

Ubytování je poskytováno na hlavní budově č.p. 44, která je bezbariérová. Ubytování je zabezpečeno v jedno, dvou a třílůžkových pokojích se standardním vybavením (lůžko, lůžkoviny, stůl, židle, popř. úložný prostor na lůžkoviny, úložná skříň, stolek, polička). Pokoj si může uživatel vybavit také vlastním nábytkem a jiným zařízením – televizor, rádio, DVD, drobné předměty k výzdobě prostředí (květiny, fotografie, obrázky) apod., vždy po dohodě s vedoucí oddělení. K dispozici jsou uživatelům společné prostory, jídelna, společenské místnosti, společná sociální zařízení, relaxační prostory, zahrada, ruční dílna, venkovní posezení s krbem. Spolu s ubytováním domov zajišťuje nejméně jedenkrát denně úklid, podle potřeby i častěji. Dále domov zajišťuje praní osobního prádla i lůžkovin, které se perou v prádelně domova. Prádlo se pere, žehlí a mandluje denně, drobné opravy prádla se provádí dle potřeby.

2 / stravování

Strava se připravuje denně ve vlastní kuchyni domova a uživatelům je podávána 5x denně. Strava v domově je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Je připravována strava racionální, diabetická a dietní. Jídelní lístek je vyvěšen na jídelně, ve vstupní hale a na odděleních.

U každého podávaného jídla jsou k dispozici nápoje. Pro zabezpečení pitného režimu jsou nápoje pro uživatele k dispozici po celý den na každém oddělení. Úroveň stravování sleduje nutriční terapeutka a stravovací komise, jejímž členem je také zástupce uživatelů a pracovníků domova. Komise sleduje vhodnost a kvalitu stravy, úroveň stravování, vyjadřuje se k jídelníčkům, řeší připomínky uživatelů a dalších strávníků.

3 / úhrada za poskytované služby

Výše úhrady je stanovena z maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1. 2. 2024 je úhrada v domově stanovena takto:

celodenní strava (normální, dietní a diabetická bez II. večeře)

255,- Kč/den

ubytování

290,- Kč/den

celkem denně

545 Kč

celkem měsíčně

16 350 Kč

  

Po úhradě za  stravu a ubytování musí zůstat uživateli 15% z příjmu. Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

4 / obslužná péče

Odborně proškolení pracovníci poskytují uživatelům potřebnou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – při osobní hygieně, při vyprazdňování, při stravování, při péči o prádlo, při oblékání a svlékání, při udržování pořádku ve vlastních věcech apod. Tuto pomoc poskytují nepřetržitě (i v noci) včetně sobot, nedělí a svátků. Individuálními nácviky jednotlivých úkonů se snaží v co největší míře zachovat a udržet stávající schopnosti a dovednosti uživatelů s ohledem na individuální potřeby, zdravotní stav a schopnosti uživatele.

Domov poskytuje odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči v nepřetržitém provozu prostřednictvím vlastních kvalifikovaných zdravotnických pracovníků – všeobecných sester bez odborného dohledu. Lékařskou péči uživatelům poskytuje dle potřeby a na základě smluvního vztahu Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Litoměřice, prostřednictvím vlastního lékaře. U akutních stavů je kontaktována pohotovost K.Z., a.s., Nemocnice Litoměřice, případně RZS.
Lékařskou ambulantní a léčebně preventivní péči uživatelům domova zajišťuje praktický lékař, stomatolog, psychiatr, neurolog, kteří po předchozí domluvě dojíždí do DSP Skalice. Další lékaři – specialisté (gynekolog, dermatolog, alergolog, rehabilitační lékař atd.) jsou uživatelům k dispozici na specializovaných pracovištích, převážně v ambulancích Nemocnice Litoměřice nebo v soukromých ambulancích v Litoměřicích.

Uživatel nebo jeho opatrovník má právo si zvolit jiného ošetřujícího lékaře, s kterým individuálně řeší čas a místo ošetření.

Dopravu k odborným vyšetřením zabezpečuje zdravotní dopravní služba na základě objednávky ošetřujícího lékaře. Dle svých schopností a možností mohou uživatelé využít veřejnou autobusovou dopravu, ev. dopravu služebním automobilem jako fakultativní službu.

5 / výchovná a nepedagogická péče

Jsou uskutečňovány s ohledem na potřeby uživatelů domova tak, aby se rozvíjela jejich osobnost, jsou zaměřeny na rozvoj schopností, dovedností, znalostí a návyků uživatelů či na udržení stávajících schopností. Tyto aktivity se realizují formou různých volnočasových aktivit – turnaje, výlety, besedy, návštěvy kina, koncertů a divadel, rekreační a relaxační činnosti realizované podle zájmů uživatelů domova. Základem výchovné nepedagogické činnosti je rozvoj nadání a osobnostních předpokladů, zaměřuje se na to, co uživatel zvládne, co dokáže a v čem je úspěšný. Jde zejména o pěstování návyků základního společenského chování, fixaci správných hygienických a pracovních dovedností a návyků, nácvik sebeobsluhy, obohacení duševního života uživatelů, sportovní a kulturní činnosti k naplnění a uspokojení individuálních potřeb, udržování již získaných a nácviky nových schopností a dovedností. Každý uživatel má „svého“ klíčového pracovníka, který mu pomáhá s plánováním a plněním individuálních cílů a potřeb.

6 / sociálně terapeutická činnost
Sociálně-terapeutická činnost je součástí zájmové, rehabilitační a aktivizační činnosti domova. Přispívá k dalšímu rozvoji, naplnění a uspokojení potřeb uživatelů domova, k upevnění nových poznatků, vědomostí a dovedností a k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, jež podporují sociální začleňování osob. Uživatelé domova se podle svého zájmu, zdravotního stavu a schopností účastní kulturního a společenského života v domově – sledování TV pořadů, DVD, rozhlasu, kulturních představení, diskoték, soutěžních akcí, práce na PC, ale hlavně společenských aktivit mimo domov (pracovních a vzdělávacích činností, nákupů osobních potřeb a služeb, výletů, rekreačních pobytů, kulturních a sportovních akcí, návštěv kina, výstav, divadelních přestavení).
7 / sociální služby
Sociální pracovníci poskytují základní sociální poradenství, pomáhají uživatelům nakládat s jejich majetkem a spravovat finanční prostředky. Depozitní účetní eviduje platby úhrady a kapesného, příspěvku na péči i ostatních sociálních dávek. Sociální pracovnice pomáhají uživateli s vyřizováním různých úředních záležitostí (jednání na úřadech, vyřizování dávek, vyřizování finančních, právních a osobních záležitostí). Podporují a udržují kontakty s opatrovníky, příbuznými či přáteli uživatelů a uživatele podporují v uplatňování svých práv a zájmů.
8 / ostatní služby
Sociální služba poskytuje uživateli podle jeho zájmu fakultativní služby dle platného Sazebníku fakultativních služeb.
Dokumenty ke stažení
Skip to content