Domov sociální péče Chotěšov

Kontakty

Libochovická 166, 410 02 Chotěšov
Vedoucí zařízení: Bc. Beáta Zapletalová
Tel.: 416 592 200
Mobil: 777 472 671
email: bfreiwald@csplitomerice.cz
Vedoucí sociálních služeb: Aneta Machová, DiS.
Tel.: 416 591 690
Mobil: 770 125 549
email: amachova@csplitomerice.cz

O zařízení

 • Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Identifikátor služby: 9374052
 • Forma poskytování: pobytová
 • Kapacita lůžek: 63

Domov sociální péče 

Chotěšov je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice. tel.: 416 535 075. Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. tel.: 475 657 111. Žádosti zájemců o umístění přijímá Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice, které vede evidenci zájemců, rozhoduje o umístění občana do zařízení a úhradě poskytnutých služeb. Tiskopis žádosti o umístění a bližší informace lze získat u vedoucí sociální pracovnice CSP Litoměřice, též na obecních, městských úřadech nebo přímo v Domově sociální péče Chotěšov. Dále je možnost stažení tiskopisu žádosti o umístění na www.csplitomerice.cz.
Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Kde nás najdete?

Domov sociální péče Chotěšov je v menší obci Chotěšov vzdálené cca 11 km od Lovosic. Má kapacitu 63 míst. Je umístěn na konci obce směrem na Libochovice. V dosahu je autobusová a vlaková zastávka.
Domov se nachází v budově bývalých kasáren, která byla v roce 1997 zrekonstruována pro potřeby sociálních služeb. Budova je třípatrová, má vlastní kuchyni a prádelnu, je v ní výtah. Kolem budovy je upravená zahrada se vzrostlou zelení, zahradními altány a hřištěm.

Poslání                                                         

Poskytovat osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, ubytování, stravování a každodenní individuální podporu a pomoc tak, aby mohli žít co nejvíce samostatně a zapojit se do života v běžném sociálním prostředí. Naše služby poskytovat odborně vzdělanými a proškolenými pracovníky, kteří umí uživatelům aktivně naslouchat, znají jejich individuální potřeby a cíle, zachovávají jejich důstojnost a práva, podporují samostatnost, nezávislost a vztahy uživatelů se svými blízkými a běžným sociálním prostředím.

Cíle

 • uživatel, který se podle svých individuálních potřeb a zájmů, s podporou sociálních služeb domova, osobně rozvíjí a udržuje či zvyšuje své schopnosti,
 • uživatel, který rozvojem či udržováním svých schopností dosahuje co nejnižší možné závislosti na pomoci druhé osoby,
 • uživatel, který ke svému osobnímu rozvoji využívá nabídku společenských, zájmových a pracovních aktivit a zejména možnost nácviku běžných denních činností,
 • uživatel, který rozvíjí a udržuje přirozené sociální vztahy se svými blízkými, přáteli a běžnou populací a využívá běžně dostupné veřejné služby.

Zásady

 • poskytovat základní sociální poradenství - pracovníci poskytují uživatelům radu a podporu při řešení a předcházení nepříznivé sociální situaci, podporu při finančních a administrativních úkonech, vyřizování úředních záležitostí, sociálních dávek, zařizování kompenzačních pomůcek,
 • chránit lidská práva a základní svobody uživatelů – pracovníci respektují práva uživatelů, vytvářejí podmínky, v nichž jsou uživatelé schopni svá práva uplatňovat (Etický kodex a Domácí řád),
 • zachovávat lidskou důstojnost uživatelů – pracovníci respektují osobnost uživatelů, vytvářejí důstojné prostředí, kde je služba poskytována, dbají na čistotu, úpravu, odstranění bariér, zajištění osobní intimity a soukromí uživatele,
 • respektovat volbu uživatelů – pracovníci respektují názor a přání uživatele v rozsahu jeho schopností a odpovědnosti, případně volbu uživatele konzultují s ošetřujícím lékařem a opatrovníkem,
 • poskytovat individuální služby – pracovníci vychází z individuálních potřeb a plánů uživatele, uplatňují individuální přístup a vytváří podmínky pro aktivní rozvoj uživatele,
 • posilovat sociální začlenění uživatelů – pracovníci zapojují uživatele do sociálního i kulturního života společnosti, podporují uživatele v samostatných vycházkách, obstarávání osobních záležitostí, vyhledávání pracovního uplatnění a hledání jiných forem bydlení a sociálních služeb,
 • aktivizovat a motivovat uživatele - podporou soběstačnosti, vhodnou rehabilitací a nabídkou volnočasových aktivit se pracovníci snaží pomoci uživatelům strávit život co nejkvalitněji a nejaktivněji,
 • zvyšovat kvalitu služeb – pracovníci si celoživotně zvyšují odborné znalosti a schopnosti a odpovědným a kvalitním plněním pracovních úkolů přispívají k neustálému zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb.

Okruh osob

 • osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 40 let věku.

Ubytování

Uživatelé bydlí v jedno, dvou a vícelůžkových pokojích bez vlastního sociálního příslušenství. K dispozici mají jídelny, klubovny, kuchyňku, včetně vybavení těchto prostor jako např. televizory, varné konvice, mikrovlnná trouba, el. vařič a trouba …
Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem a lůžkovinami. Uživatelé si mohou po dohodě doplnit svůj prostor obrázky a drobnými předměty. Mohou používat vlastní rádio a po dohodě i jiné vybavení. Spolu s ubytováním domov zajišťuje nejméně jedenkrát denně úklid, podle potřeby i častěji. Dále domov zajišťuje praní, mandlování a žehlení ložního a osobního prádla a drobné opravy prádla.

Stravování

Domov poskytuje uživatelům celodenní stravování z vlastní kuchyně. Strava se podává 5x denně. Připravuje se strava normální, dietní a diabetická. Třikrát týdně se zpravidla podává studená večeře.

Úhrada za poskytované služby

Uživatel hradí náklady za celodenní stravu a za ubytování. Měsíční platba je stanovena z maximální denní výše úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb, a vyhlášky č. 505/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1.2.2020 je stanovena takto:

celodenní strava

167,- Kč/den

Ubytování

180,- Kč/den

celkem denně

347,- Kč

celkem měsíčně

10 410,- Kč

V případě diabetické stravy + 3,- Kč / den   

Uživateli musí zůstat 15% z příjmu. Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči

Sociální terapie

Poskytujeme výchovné a aktivizační činnosti, podporujeme kontakty s rodinou a okolím. Podle schopností a zájmu uživatelů nabízíme aktivity k vyplnění volného času. Pořádáme rekreační pobyty, sportovní a zábavné hry, kulturní akce, kondiční cvičení, společenské hry, ruční práce, soutěže, koupání v bazénu, výlety, vycházky do okolí apod.
Každý uživatel má klíčového pracovníka, který mu pomáhá s plánováním a plněním individuálních cílů a potřeb.

Obslužná péče

Poskytujeme nepřetržitě soustavnou podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, hygienu, oblékání, stravování apod. Podporujeme nezávislost a samostatnost uživatelů.

Zdravotní péče

Lékařskou zdravotní péči poskytuje v domově jedenkrát týdně praktický lékař a dle potřeby smluvní psychiatr. Ostatní odborná vyšetření a lékařská zdra­votní péče je uživatelům poskytována ve zdravotnických zařízeních, ambulantních i ústavních. Dopravu sanitou zabezpečuje dopravní zdravotní služba. Podle potřeby poskytujeme uživatelům doprovod. Odbornou ošetřovatelskou péči (podávání léků, injekcí a mastí, provádění rehabilitace, převazů a odběrů, nácvik samostatnosti a soběstačnosti a pod.) poskytují v domově uživatelům kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci.

Sociální služby

Sociální pracovnice, poskytuje základní sociální poradenství, sociální pomoc a účastní se jednání v zájmu uživatelů. Dále pomáhá se sociálními, finančními, právními i osobními záležitostmi, s vyřizováním žádostí o sociální dávky, kompenzační pomůcky apod. Podporuje a udržuje kontakty s opatrovníky, příbuznými či přáteli uživatelů a uživatele podporuje k uplatňování svých práv a zájmů. Depozitní účetní zabezpečuje řádnou výplatu důchodu, příspěvku na péči a ostatních sociálních dávek, spravuje finanční prostředky a majetek uživatelů.

Ostatní služby

Pomáháme uživatelům při nákupech oblečení, obuvi, veřejných služeb, hygienických potřeb apod. Zabezpečujeme vyzvednutí léků a zdravotnických pomůcek a poskytujeme další fakultativní služby dle platného ceníku.

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 591 690, 416 592 200

 

 

                               

 

Dokumenty ke stažení