Vedoucí zařízení
Bc. Pavel Křiček
Vedoucí soc. služeb
Bc. Andrea Rosová, DiS.
Vedoucí zařízení
Bc. Pavel Křiček
Vedoucí soc. služeb
Bc. Andrea Rosová, DiS.
Přejít na /
Cíle
Okruh osob
Zásady
Specifikace organizace a služeb
Více o službách
Ke stažení

O zařízení

Název zařízení
Adresa zařízení
Druh sociální služby
Identifikátor služby
Forma poskytování
Kapacita lůžek
Místo poskytování

Poslání

Domov Na Pustaji Křešice poskytuje pobytové sociální služby dospělým osobám, které mají z důvodu mentálního postižení sníženou soběstačnost a jsou tak závislí na úplné pomoci či dopomoci jiné fyzické osoby.

Domov prostřednictvím profesionálního odborného personálu usiluje o udržení a rozvoj soběstačnosti uživatelů, a to s přihlédnutím k jejich schopnostem a možnostem. Na základě individuálních potřeb vytváří důstojné podmínky pro život uživatelů v domově.

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 786 105 nebo 416 786 305

Cíle

1

uživatel, který zvyšuje a udržuje schopnosti soběstačnosti a mobility

2
uživatel, který je spokojený v oblasti ubytování, stravování, v nabídce aktivizačních činností a podle svých schopností se do nich aktivně zapojuje
3
uživatel, který udržuje kontakt se svými blízkými a přáteli
4
uživatel, který se cítí v domově bezpečně

Okruh osob

Muži a ženy s mentálním a s kombinovaným postižením ve věku od 26- 65 let věku. Horní věková hranice se netýká stávajících uživatelů služby. Službu neposkytujeme imobilním osobám vzhledem k technickým možnostem budovy.

Specifikace organizace a služeb

Domov Na Pustaji Křešice je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Kde nás najdete?

Domov Na Pustaji Křešice se nachází asi 1 km za obcí Křešice směrem na obec Encovany, cca 10 km od Litoměřic směrem na Štětí a Mělník. Je umístěn v postupně rekonstruovaném objektu. Přímo pod domovem je autobusová a v Křešicích vlaková zastávka na trati Ústí nad Labem – Lysá nad Labem.

Zásady

poskytovat podporu a pomoc podle individuálních potřeb a přání uživatelů

podporovat soběstačnost a nezávislost uživatele

přistupovat k uživateli s úctou a respektem k jeho lidské důstojnosti, sociálnímu, duševnímu a tělesnému stavu

respektovat a dodržovat práva tak, aby nedocházelo k porušování práv uživatele

Více o službách

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. jsou uživatelům poskytovány tyto služby:

1 / ubytování

Uživatelé jsou ubytováni v jedno až čtyřlůžkových pokojích, některé pokoje mají vlastním sociální zařízení. K dispozici mají jídelnu, společenské místnosti, sociální zařízení, učebny a dílny, zahradu, včetně vybavení. Uživatelé mohou používat vlastní televizor, video, rádio, obrázky a drobné předměty k výzdobě svého pokoje a životního prostoru, které neomezují a nepohoršují ostatní uživatele.

2 / stravování

Domov poskytuje uživatelům celodenní stravu z vlast¬ní kuchyně. Strava se vaří denně a podává 5x denně. Podle potřeby se připravuje strava racionální (normální), dle individuální potřeby též strava dietní a diabetická.

3 / úhrada za poskytované služby

Uživatel hradí náklady na celodenní stravu a za ubytování. Měsíční platba je stanovena z maximální denní výše úhrady dle zákona č.108/2006 Sb. A vyhlášky č.505/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1. 2. 2024 je stanovena takto:

celodenní strava

255 Kč/den

Ubytování

290 Kč/den

celkem denně

545 Kč

celkem měsíčně

16 350 Kč

Uživateli musí zůstat 15% z příjmu. Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči

4 / úkody péče

Domov zabezpečuje pracovní terapie a zájmové činnosti, je vybaven velkou zahradou se zahradním altánem a s věku uživatelům přiměřenými sportovišti, dílnou pro rukodělné činnosti, místností k muzikoterapii, učebnou výtvarné a všeobecné rozumové výchovy, tělocvičnou a víceúčelovou společenskou halou se stolem na stolní tenis a dalšími hrami. Uživatel je motivován a je mu nabízena řada akcí, které zajišťují podle požadavků a schopností uživatelů pracovníci v sociálních službách s odborným vzděláním. Mezi nejznámější patří velmi úspěšná činnost hudební skupiny uživatelů domova Křešičanka – Pustajka společné akce s děvčaty z Domova Sluneční dvůr Jestřebí a celá řada dalších akcí a aktivizačních činností oblastí širokého rozsahu, přiměřených věku, zájmům a schopnostem uživatelů služeb. Uživatelé se dle svého zájmu a možností účastní pravidelných rekreací, výletů, kulturních a sportovních akcí apod. Pro dopravu uživatelů na akce má domov k dispozici minibus.

5 / obslužná oblast

Obslužná péče je zaměřena na prohlubování a další osvojování návyků a zvyků soběstačnosti, sebeobsluhy a samostatnosti uživatele.

6 / zdravotní péče
Lékařskou zdravotní péči poskytuje v domově 1x týdně praktický lékař, dle potřeby smluvní psychiatr. Ostatní odborná vyšetření a lékařská zdravotní péče je uživatelům poskytována ve zdravotnických zařízeních, ambulantních i ústavních. Dopravu sanitou zabezpečuje dopravní zdravotní služba. Podle potřeby poskytujeme uživatelům doprovod. Odbornou ošetřovatelskou péči (podávání léků, injekcí a mastí, provádění rehabilitace, převazů a odběrů apod.) poskytují v domově uživatelům kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci. Péče je poskytována nepřetržitě.
7 / sociální péče

Sociální pracovnice zabezpečuje správu a úschovu osobních financí uživatelů, úschovu osobních dokladů, vkladních knížek, cenných papírů a dalších cenných předmětů, výplatu důchodů, pomoc s finančními, úředními i osobními záležitostmi, kompenzační pomůcky apod.

8 / ostatní služby

Zabezpečujeme vyzvednutí léků a zdravotnických pomůcek, stříhání vlasů a kadeřnické služby, pedikúru a pomoc a realizaci nákupů oblečení, obuvi, hygienických potřeb, a dalších fakultativních služeb dle platného sazebníku fakultativních služeb. Osobní prádlo se pere v prádelně domova. Denně je k dispozici čisté osobní prádlo, lůžkoviny 1x za 14 dnů nebo podle potřeby. Drobné opravy prádla se provádí podle potřeby. Úklid se provádí nejméně 1x denně, podle potřeby i častěji.

Skip to content