Domov důchodců Milešov

Kontakty

Milešov 1, Milešov, 411 32 Velemín
Vedoucí zařízení: Bc. Petra Chmátalová
Tel.: 416 597 369
Mobil: 723 988 735
email: bchmatalova@csplitomerice.cz
Vedoucí sociálních služeb:
Tel.:
Mobil:
email:

O zařízení

 • Druh sociální služby: Domov se zvláštním režimem
 • Identifikátor služby: 1353598
 • Forma poskytování: pobytová
 • Kapacita lůžek: 87
Od 1. 7. 2021 je sociální služba poskytována pouze stávajícím uživatelům, dochází k zastavení přijímání nových klientů do zařízení. Poskytovatel postupně ukončuje poskytování předmětné sociální služby.
 

Domov důchodců Milešov je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.
Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Kde nás najdete?

Domov důchodců Milešov se nachází v obci Milešov cca 11 km od Lovosic. Má kapacitu 87 míst. Je umístěn v budově bývalého zámku. V dosahu je autobusová zastávka.

Poslání

Posláním Domova důchodců Milešov je poskytovat pobytové sociální služby každému uživateli tak, aby vycházely z individuálně určených potřeb osob, aby zachovávaly a respektovaly jejich důstojnost, základní lidská práva a svobody, s úsilím o sociální začleňování. Jedná se o osoby, které onemocněly určitým typem demence.

Náš cíl č.1

 • uživatel, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle,
 • uživatele, který je spokojen v oblasti ubytování, stravování,
 • uživatel, který je spokojen s nabídkou aktivizačních služeb, do kterých se aktivně zapojuje,
 • uživatel, který je i nadále v kontaktu s rodinou a přáteli
 • uživatel, který se v domově cítí bezpečně a prožije v něm důstojné stáří,
 • uživatel, kterému je služba poskytována dle jeho individuálních potřeb.

.

Okruh osob

Osoby od 50 let věku, se sníženou schopností soběstačnosti v důsledku onemocnění různými typy demencí – stařecká, Alzheimerova typu, a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou péči a dohled druhé fyzické osoby, kdy rodina nemůže poskytnout náležitou péči a terénní či ambulantní služby již nejsou pro tyto osoby dostačující.

Náš cíl č.2

 • uživatel, který si sám, s pomocí, podporou udrží co nejdéle popř. rozvíjí  svou soběstačnost a schopnosti
 • uživatel, který má zajištěny podmínky pro uspokojení základních (bio - psycho - sociálních) potřeb - jedná se především o potřeby tělesné, duševní, potřeby lásky,společnosti, komunikace, klidu, pohody, uznání, respektu, seberealizace
 • uživatel, který sám, případně s podporou udržuje vztahy s rodinou, blízkými osobami a přáteli
 • uživatel, který je podporován v rozhodování o své osobě a vyjadřování vlastních názorů
 • uživatel, který se aktivně zapojuje do nabízených aktivit domova

Okruh osob:

Osoby od 50 let věku, trpící poruchami kognitivních funkcí - paměť, všeobecné zpracování informací, chápání souvislostí, abstraktní a logické myšlení a uvažování, řešení problémů, schopnost učení, rozhodování, plánování a organizování činností, motivace, poznávání, používání předmětů a orientace v prostoru a čase, kteří opouštějí po dlouhodobých hospitalizacích psychiatrické nemocnice / léčebny a kteří v důsledku svého onemocnění nejsou schopni aktuálně vést samostatný život bez pravidelné podpory a pomoci, kterou nelze zajistit ambulantními či terénními službami.

Jedná se o osoby, které jsou v rámci Reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji ve spolupráci s Týmy / Centry duševního zdraví, s příslušným zdravotnickým zařízením a naší pobytovou službou připravováni na přechod do sociálních služeb, protože jejich zdravotní stav již nevyžaduje nepřetržitou lékařskou péči.

Ubytování

Domov je rozdělen na dvě oddělení. První oddělení se nachází na přízemí a v 1. patře budovy, druhé oddělení se nachází ve 2. patře budovy.
Ubytování na I. oddělení domova se poskytuje uživatelům na 10 čtyřlůžkových pokojích a 1 dvoulůžkovém pokoji, kde je možnost ubytovat manželský pár. Ubytování spadající pod II. oddělení domova se uživatelům poskytuje na 7 třílůžkových a 12 dvoulůžkových pokojích. Uživatelé mají na každém patře k dispozici jídelny, společenské místnosti s televizemi, společná sociální zařízení, chodby, včetně vybavení těchto prostor nábytkem. Uživatelé mají možnost si do domova přinést vlastní obrázky a drobné předměty k výzdobě svého prostoru. Spolu s ubytováním domov zajišťuje nejméně 1x denně úklid, podle potřeby i častěji. Dále domov zajišťuje praní, mandlování a žehlení ložního a osobního prádla včetně drobných oprav.

Stravování

Domov poskytuje uživatelům celodenní stravu z vlastní kuchyně. Strava se podává 5x denně, diabetikům na inzulínu 6x denně. Připravuje se strava racionální (normální), dietní a diabetická.

Úhrada

Uživatel hradí náklady za celodenní stravu a za ubytování. Měsíční platba je stanovena z maximální denní výše úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb, a vyhlášky č. 505/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1.2.2021 je stanovena takto:

celodenní strava

167,- Kč/den

Ubytování

200- Kč/den

celkem denně

367,- Kč

celkem měsíčně

11100,- Kč

V případě diabetické stravy + 3,- Kč / den  

Uživateli musí zůstat 15% z příjmu. Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Sociální služby

Sociální pracovnice zabezpečuje úschovu osob­ních dokladů, úschovu finanční hotovosti, vkladních knížek a cenných předmětů, výplatu důchodů, pomoc s finančními, úředními i osobními záležitostmi, pomoc při vyřizování žádostí o sociální dávky, kompenzační pomůcky apod.

Uživatel si může vybírat z nabízených akcí, které zajišťují podle požadavků a schopností uživatelů pracovnice sociální péče pro kulturní a zájmovou činnost. Např. kondiční cvičení, muzikoterapie, společné sledování pořadů, společenské a sportovní hry, soutěže, ruční práce, pobyt na zahradě, vycházky do okolí a pod. Pořádáme maškarní zábavy, výstavy, soutěže, posezení u táboráku, tradiční pouťovou veselici a mnoho dalších aktivit dle zájmu uživatelů.

Obslužná péče

Obslužná péče je soustavná podpora, pomoc a péče o základní životní úkony uživatelů (hygienu, vyprazdňování, oblékání, jídlo apod.).

Zdravotní péče

Lékařskou zdravotní péči poskytuje v domově 1x týdně praktický lékař, 1x měsíčně v domově ordinuje odborný psychiatr a diabetolog. Ordinace lékaře je na každém oddělení. Ostatní odborná vyšetření a lékařská zdravotní péče je uživatelům poskytována v ambulantním i ústavním zařízení léčebně preventivní péče. Dopravu sanitou zabezpečuje dopravní zdravotní služba. Všem uživatelům poskytujeme doprovod. Odbornou ošetřovatelskou péči (podávání léků, injekcí a mastí, provádění ošetřovatelské rehabilitace, převazů a odběrů a pod.) poskytují v domově uživatelům kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci.

Duchovní péče

V kapli pravidelně každý pátek vykonává mše farář církve římskokatolické.

Ostatní služby

Zabezpečujeme vyzvednutí léků a zdravotnických pomůcek, pomoc při nákupech oblečení, obuvi, hygienických potřeb, potravin. Kadeřníka, pedikúru a další  služeby dle platného ceníku.

Zájemci o umístění i rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme  případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 597 369, 778 753 986 vedoucí domova, 416 536 458 sociální pracovnice.

Dokumenty ke stažení