Přejít na /
Cíle
Okruh osob
Zásady
Specifikace organizace a služeb
Více o službách
Ke stažení

O zařízení

Název zařízení
Adresa zařízení
Druh sociální služby
Identifikátor služby
Forma poskytování
Kapacita lůžek
Místo poskytování

Poslání

Posláním Domova důchodců Milešov je poskytovat pobytové sociální služby každému uživateli tak, aby vycházely z individuálně určených potřeb osob, aby zachovávaly a respektovaly jejich důstojnost, základní lidská práva a svobody, s úsilím o sociální začleňování. Jedná se o osoby, které onemocněly určitým typem demence.

„Rozhodnutí o ukončení činnosti v zařízení DD Milešov“

Usnesením č. 027/7Z/2021 ze dne 21.06.2021 ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje „Rozhodnutí o ukončení činnosti v zařízení DD Milešov“ podle

§ 37 zákona 129/2000 Sb. O krajích ve znění pozdějších předpisů o rozhodování a o ukončení činnosti v zařízení sociálních služeb bylo rozhodnuto o ukončení činnosti v zařízení sociálních služeb DD Milešov ke dni 31.12.2023.

Cíle

1

uživatel, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle

2

uživatele, který je spokojen v oblasti ubytování, stravování

3

uživatel, který je spokojen s nabídkou aktivizačních služeb, do kterých se aktivně zapojuje

4

uživatel, který je i nadále v kontaktu s rodinou a přáteli

5

uživatel, který se v domově cítí bezpečně a prožije v něm důstojné stáří

6

uživatel, kterému je služba poskytována dle jeho individuálních potřeb

7

uživatel, který si sám, s pomocí, podporou udrží co nejdéle popř. rozvíjí  svou soběstačnost a schopnosti

8

uživatel, který má zajištěny podmínky pro uspokojení základních (bio – psycho – sociálních) potřeb – jedná se především o potřeby tělesné, duševní, potřeby lásky, společnosti, komunikace, klidu, pohody, uznání, respektu, seberealizace

9

uživatel, který sám, případně s podporou udržuje vztahy s rodinou, blízkými osobami a přáteli

10

uživatel, který je podporován v rozhodování o své osobě a vyjadřování vlastních názorů

11

uživatel, který se aktivně zapojuje do nabízených aktivit domova

Okruh osob

Osoby od 50 let věku, se sníženou schopností soběstačnosti v důsledku onemocnění různými typy demencí – stařecká, Alzheimerova typu, a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou péči a dohled druhé fyzické osoby, kdy rodina nemůže poskytnout náležitou péči a terénní či ambulantní služby již nejsou pro tyto osoby dostačující.

Osoby od 50 let věku, trpící poruchami kognitivních funkcí – paměť, všeobecné zpracování informací, chápání souvislostí, abstraktní a logické myšlení a uvažování, řešení problémů, schopnost učení, rozhodování, plánování a organizování činností, motivace, poznávání, používání předmětů a orientace v prostoru a čase, kteří opouštějí po dlouhodobých hospitalizacích psychiatrické nemocnice / léčebny a kteří v důsledku svého onemocnění nejsou schopni aktuálně vést samostatný život bez pravidelné podpory a pomoci, kterou nelze zajistit ambulantními či terénními službami.

Jedná se o osoby, které jsou v rámci Reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji ve spolupráci s Týmy / Centry duševního zdraví, s příslušným zdravotnickým zařízením a naší pobytovou službou připravováni na přechod do sociálních služeb, protože jejich zdravotní stav již nevyžaduje nepřetržitou lékařskou péči.

Kde nás najdete?

Domov důchodců Milešov se nachází v obci Milešov cca 11 km od Lovosic. Má kapacitu 32 míst. Je umístěn v budově bývalého zámku. V dosahu je autobusová zastávka.

Specifikace organizace a služeb

Domov důchodců Milešov je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Od 1. 7. 2021 je sociální služba poskytována pouze stávajícím uživatelům, dochází k zastavení přijímání nových klientů do zařízení. Poskytovatel postupně ukončuje poskytování předmětné sociální služby.

Více o službách

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. jsou uživatelům poskytovány tyto služby:

1 / ubytování

Ubytování se poskytuje uživatelům na 10 čtyřlůžkových, 7 třílůžkových a 12 dvoulůžkových pokojích. První oddělení se nachází na přízemí a v 1. patře budovy, druhé oddělení se nachází ve 2. patře budovy.

Ubytování na I. oddělení domova se poskytuje uživatelům na 10 čtyřlůžkových pokojích a 1 dvoulůžkovém pokoji, kde je možnost ubytovat manželský pár. Ubytování spadající pod II. oddělení domova se uživatelům poskytuje na 7třílůžkových a 12dvoulůžkových pokojích. Uživatelé mají na každém patře k dispozici jídelny, společenské místnosti s televizemi, společná sociální zařízení, chodby, včetně vybavení těchto prostor nábytkem. Uživatelé mají možnost si do domova přinést vlastní obrázky a drobné předměty k výzdobě svého prostoru. Spolu s ubytováním domov zajišťuje nejméně 1x denně úklid, podle potřeby i častěji. Dále domov zajišťuje praní, mandlování a žehlení ložního a osobního prádla včetně drobných oprav.

2 / stravování

Domov poskytuje uživatelům celodenní stravu z vlastní kuchyně. Strava se podává 5x denně, diabetikům na inzulínu 6x denně. Připravuje se strava racionální (normální), dietní a diabetická.

3 / úhrada za poskytované služby

Uživatel hradí náklady za celodenní stravu a za ubytování. Měsíční platba je stanovena z maximální denní výše úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb, a vyhlášky č. 505/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1.3.2023 je stanovena takto:

celodenní strava

225 Kč/den

Ubytování

270 Kč/den

celkem denně

495 Kč

celkem měsíčně

14850 Kč

Uživateli musí zůstat 15% z příjmu. Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

4 / sociální služby

Sociální pracovnice zabezpečuje úschovu osob­ních dokladů, úschovu finanční hotovosti, vkladních knížek a cenných předmětů, výplatu důchodů, pomoc s finančními, úředními i osobními záležitostmi, pomoc při vyřizování žádostí o sociální dávky, kompenzační pomůcky apod.

Uživatel si může vybírat z nabízených akcí, které zajišťují podle požadavků a schopností uživatelů pracovnice sociální péče pro kulturní a zájmovou činnost.

5 / obslužná péče

Obslužná péče je soustavná podpora, pomoc a péče o základní životní úkony uživatelů (hygienu, vyprazdňování, oblékání, jídlo apod.).

6 / zdravotní péče

Lékařskou zdravotní péči poskytuje v domově 1x týdně praktický lékař, 1x měsíčně v domově ordinuje odborný psychiatr a diabetolog. Ordinace lékaře je na každém oddělení. Ostatní odborná vyšetření a lékařská zdravotní péče je uživatelům poskytována v ambulantním i ústavním zařízení léčebně preventivní péče. Dopravu sanitou zabezpečuje dopravní zdravotní služba. Všem uživatelům poskytujeme doprovod. Odbornou ošetřovatelskou péči (podávání léků, injekcí a mastí, provádění ošetřovatelské rehabilitace, převazů a odběrů a pod.) poskytují v domově uživatelům kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci.

7 / duchovní péče

V kapli pravidelně každý pátek vykonává mše farář církve římskokatolické.

8 / ostatní služby

Zabezpečujeme vyzvednutí léků a zdravotnických pomůcek, pomoc při nákupech oblečení, obuvi, hygienických potřeb, potravin. Kadeřníka, pedikúru a další  služeby dle platného ceníku.

Skip to content