Vedoucí zařízení
Ing. Vlasta Jakubcová
Vedoucí soc. služeb
Bc. Dita Filousová, DiS.
Vedoucí zařízení
Ing. Vlasta Jakubcová
Vedoucí soc. služeb
Bc. Dita Filousová, DiS.
Přejít na /
Cíle
Okruh osob
Zásady
Specifikace organizace a služeb
Více o službách
Ke stažení

O zařízení

Název zařízení
Adresa zařízení
Druh sociální služby
Identifikátor služby
Forma poskytování
Kapacita lůžek
Místo poskytování

Poslání

Poskytovat služby a péči seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku a chronické duševní nemoci, jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí ani využívat jiných typů sociálních služeb.

Poskytované služby jsou přizpůsobeny individuálním potřebám klientů tak, aby podporovaly jejich soběstačnost a zachovávaly jejich lidská práva a vazbu na blízké osoby a běžné sociální prostředí. Chceme umožnit našim klientům prožívat plnohodnotné, důstojné a bezpečné stáří.

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 538 219 nebo 416 538 128

Cíle

1

uživatel, který s pomocí služeb domova důstojně prožije své stáří

2

uživatel, který s pomocí služeb domova udržuje a obnovuje přirozené sociální vazby se svými blízkými a přáteli

3

uživatel, který se v domově cítí bezpečně

4

uživatel, kterému je služba poskytována s ohledem na jeho individuální potřeby

5

uživatel, který si co nejdéle zachovává svou soběstačnost a samostatnost

6

uživatel, který se aktivně zapojuje do nabízených aktivizačních činností

7

uživatel, který je spokojený se službami poskytovanými v domově v oblasti ubytování a stravování

8

uživatel, který je na konci života personálem důstojně doprovázen

Okruh osob

Osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence od 54 let věku.

Specifikace organizace a služeb

Domov důchodců Čížkovice je zařízení Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice. Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Žádosti zájemců o umístění přijímá Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice (dále jen CSP Litoměřice, p. o.), které vede evidenci zájemců, rozhoduje o umístění občana do zařízení a úhradě poskytnutých služeb. Tiskopis žádosti o umístění a bližší informace lze získat u vedoucí sociální pracovnice CSP Litoměřice, p. o. též na obecních, městských úřadech nebo přímo v Domově důchodců Čížkovice.

Dále je možnost stažení tiskopisu žádosti o umístění na www.csplitomerice.cz. Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,  o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dále mohou být poskytovány, jako fakultativní, další činnosti.

Kde nás najdete?

Domov důchodců Čížkovice se nachází v obci Čížkovice cca 5 km od Lovosic. Má kapacitu 53 míst. Je umístěn ve střední klidné části obce v budově bývalého zámku. V dosahu je autobusová a vlaková zastávka. Návštěvy jsou denně mezi 9:00 – 20:00 hod.

Zásady

individuální přístup – poskytování služby na základě individuálních potřeb a aktuálního zdravotního stavu uživatele

respektování lidské důstojnosti a práv uživatelů, rovný přístup k uživatelům – poskytování služby bez ohledu na omezení vyplývajících ze změn zdravotního stavu či duševních schopností uživatele

profesionální přístup – odpovědný přístup personálu s ohledem na cílovou skupinu a s tím spojenými zvláštnostmi v projevech chování u uživatelů

srozumitelnost – průběh služby je plánován tak, aby se přibližoval běžnému životu uživatele, informace a pravidla o poskytované službě jsou uzpůsobeny tak, aby se uživatel v našem zařízení cítil bezpečně a spokojeně

zachování vazeb k blízkým osobám a běžnému sociálnímu prostředí – podporujeme naše uživatele v aktivních vztazích s blízkými osobami, podporujeme je v návštěvách v domácím prostředí a zprostředkováváme kontakt s jinými osobami a službami

Více o službách

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. jsou uživatelům poskytovány tyto služby:

1 / ubytování

Uživatelé jsou ubytováni ve tří až pětilůžkových pokojích bez vlastního sociálního zařízení. K dispozici mají jídelny, společenské místnosti, společná sociální zařízení, chodby a zahradu, včetně vybavení těchto prostor nábytkem. Uživatelé mají možnost si přinést vlastní televizor, rádio, obrázky a drobné předměty k výzdobě svého prostoru po dohodě s vedoucí domova. Spolu s ubytováním pracovníci domova důchodců zajišťují nejméně jedenkrát denně úklid, podle potřeby i častěji. Dále je zajišťováno praní prádla ve vlastní prádelně domova, mandlování a žehlení ložního a osobního prádla a drobné opravy prádla.

Zájemci o umístění do domova důchodců či rodinní příslušníci nebo i jiné osoby mohou, po předešlé domluvě, domov důchodců navštívit. Budou seznámeni nejen s interiérem a okolím zařízení, ale i s poskytovanými službami. Kompetentními pracovníky budou zodpovězeny případné dotazy.

2 / stravování

Domov poskytuje uživatelům celodenní stravu z vlastní kuchyně. Strava se podává 5x denně. Připravuje se strava racionální (normální), kromě stravy racionální se připravují diety : diabetická, žlučníková šetřící, warfarinová a další diety dle doporučení ošetřujícího lékaře a aktuálního stavu uživatele.

3 / úhrada

Uživatel hradí náklady za celodenní stravu a za ubytování. Měsíční platba je stanovena z maximální denní výše úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1. 2. 2024, změnou stravovací jednotky v Centru sociální pomoci Litoměřice, p. o. je úhrada v domově stanovena takto:

zajištění celodenní stravy

255 Kč

poskytnutí ubytování

290 Kč

celkem denně

545 Kč

měsíčně

16 350 Kč

Pokud uživatel nedosahuje výší svých příjmů na stanovenou úhradu, může požádat o její snížení. Po úhradě za stravu a ubytování musí zůstat uživateli 15 % z příjmu.

Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči, hradí také za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči:

  • přiznaný příspěvek v I. stupni            880 Kč
  • přiznaný příspěvek v II. Stupni       4 400 Kč
  • přiznaný příspěvek v III. Stupni    12 800 Kč
  • přiznaný příspěvek v IV. Stupni     19 200 Kč
4 / obslužná péče

Poskytujeme nepřetržitě soustavnou podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, hygienu, oblékání, stravování apod. Podporujeme nezávislost a samostatnost uživatelů.

5 / zdravotní péče

Lékařskou zdravotní péči poskytuje v domově důchodců 1x týdně praktický lékař a 1x měsíčně odborní lékaři (psychiatr, diabetolog) . Ostatní odborná vyšetření a lékařská zdravotní péče je uživatelům poskytována buď jako ambulantní, nebo lůžková péče ve zdravotnickém zařízení. Přepravu uživatele zabezpečuje zdravotnická záchranná služba. Uživatelům je vždy poskytován doprovod. Odbornou ošetřovatelskou péči (podávání léků, injekcí, mastí, převazů, odběrů apod.) poskytují v domově důchodců kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci.

6 / zájmová a kulturní činnost

Uživatel si může vybírat z nabízených akcí, které zajišťují podle požadavků a schopností uživatelů pracovníci v sociálních službách pro kulturní a zájmovou činnost (např. kondiční cvičení, canisterapie, muzikoterapie, trénování paměti, společné sledování pořadů, společenské a sportovní hry, soutěže, ruční práce, pobyt na zahradě, vycházky do okolí apod.) Jsou organizovány vystoupení pěveckých souborů, taneční vystoupení, maškarní zábavy, výstavy, soutěže, grilování apod.

7 / sociální služby

Sociální pracovnice, poskytuje základní sociální poradenství, sociální pomoc a účastní se jednání v zájmu uživatelů. Dále pomáhá se sociálními, finančními, právními i osobními záležitostmi, s vyřizováním žádostí o sociální dávky, kompenzační pomůcky apod. Podporuje a udržuje kontakty s opatrovníky, příbuznými či přáteli uživatelů a uživatele podporuje k uplatňování svých práv a zájmů. Depozitní účetní zabezpečuje řádnou výplatu důchodu, příspěvku na péči a ostatních sociálních dávek, spravuje finanční prostředky a majetek uživatelů. Ke každému uživateli je přidělen klíčový pracovník, který s ním spolupracuje a pomáhá mu s plánováním a plněním individuálních cílů a potřeb.

8 / duchovní služby

Pravidelně jedenkrát za měsíc vykonává farář církve římskokatolické mši, před kterou se mohou uživatelé vyzpovídat. Farář také dává svátost nemocných.

9 / ostatní služby

Je zajištěno vyzvedávání předepsaných léků a zdravotnických pomůcek. Jsou nasmlouvány kadeřnické a pedikérské služby, je poskytována pomoc při nákupech oblečení, obuvi, hygienických potřeb a potravin.

Skip to content