Vedoucí zařízení
Mgr. Hana Vitásková
Vedoucí oblasti
Tereza Petříková
Vedoucí zařízení
Mgr. Hana Vitásková
Vedoucí oblasti
Tereza Petříková
Přejít na /
Cíle
Okruh osob
Zásady
Specifikace organizace a služeb
Více o službách
Ke stažení

O zařízení

Název zařízení
Adresa zařízení
Druh sociální služby
Identifikátor služby
Forma poskytování
Kapacita lůžek
Místo poskytování

Poslání

Posláním sociální služby chráněné bydlení je podporovat a pomáhat osobám s mentálním a kombinovaným postižením, žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky, s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám tak, aby mohly podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život.

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 603 260 565

Cíle

1

uživatel, který žije za podpory služby v přirozeném sociálním prostředí, navazuje běžné mezilidské vztahy a zvládne obvyklé společenské role

2

uživatel, jenž je motivován k aktivní znalosti jeho práva při rozhodování o vlastním životě a životním stylu

3

uživatel, jenž využívá všechny své schopnosti a dovednosti vedoucí k jeho samostatnosti a soběstačnosti

4

uživatel, jenž využívá dostupné zdroje v okolí

Okruh osob

Služba je poskytována osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 18 do 80 let věku.

Specifikace organizace a služeb

Chráněné bydlení je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Chráněná domácnost se příliš neliší od běžné domácnosti. Uživatelé se v maximální možné míře, každý dle svých možností, zapojují do jejího chodu. Za asistence probíhá vaření, praní, žehlení, tzv. velký nákup, úklid apod. Obyvatelé chráněného bydlení mají rovněž příležitost trávit volný čas po svém a navazovat přirozené kontakty s okolím. Nejdůležitějším znakem chráněného bydlení je podpora na cestě k samostatnosti a nezávislosti.

Chod zařízení se řídí Pravidly chráněného bydlení. Poskytovaná sociální služba se řídí Standardy kvality poskytovaných služeb ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhlášky MPSV k tomuto zákonu.

Kde nás najdete?

Administrativní budova sociální služby Chráněného bydlení se nachází v Litoměřicích v ul. Jezuitská 8/4. Úřední hodiny jsou denně mezi 8:00 – 14:30 hod.

Principy poskytované sociální služby

individuální přístup – organizace uplatňuje individuální přístup jak k uživatelům, tak k zaměstnancům

průběžné vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců

podpora uživatele v jeho osobním rozvoji a začleňování do společnosti v maximální možné míře, vzájemný respekt, práce s rizikem

otevřenost a spolupráce – organizace spolupracuje s neziskovými organizacemi, obcemi, zákonnými zástupci uživatelů a dalšími subjekty

stabilita a kvalitní materiální zajištění

aktivní přístup zaměstnanců k plnění pracovních úkolů

osobní a týmová zodpovědnost – organizace podporuje přijetí osobní odpovědnosti jednotlivých pracovníků, rozvoj jejich kompetencí v rozhodování a vyžaduje uplatnění jejich individuálních schopností ve prospěch týmu

podpora obousměrné komunikace zaměstnanců s vedením

ochrana osobních údajů

loajalita vůči zaměstnavateli

Více o službách

Zařízení Chráněné bydlení Litoměřice je metodicky a ekonomicky řízeno poskytovatelem Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace. Chráněné bydlení vychází z myšlenky podpory smysluplného života člověka, jako jedinečné a svobodné bytosti ve svém sociálním, kulturním a přirozeném prostředí. Každý uživatel chráněného bydlení má právo na své vlastní soukromí, které zaměstnanci respektují.

Poskytovaná sociální služba zahrnuje pomoc při zvyšování samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, osvojení si individuálního programu dne a plánování si volného času i mimo zařízení Chráněného bydlení Litoměřice.

V jednotlivých bytech a rodinných domech chráněného bydlení jsou nabízeny různé sociální i fakultativní služby, podle individuálních potřeb uživatelů.

Chráněné bydlení Litoměřice si klade především za cíl podporovat soběstačnost a individualitu každého uživatele sociální služby. Podporovat samostatnost uživatelů při rozhodování v běžném životě i ve způsobu a stylu života, který byl doposud ovlivňován ústavním zařízením. Asistovat při využití a uplatnění schopností uživatelů ve prospěch uživatelů samých i společnosti – formou uplatňování se na trhu práce, získání a upevňování pracovních návyků uživatelů Chráněného bydlení Litoměřice.

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. jsou uživatelům poskytovány tyto služby:

1 / ubytování

Chráněné bydlení se nachází na různých místech Litoměřicka. Služby ubytování jsou zajišťovány formou služby chráněného bydlení, která má znaky samostatného bydlení.

Uživatelé jsou ubytováni v bytech se základním provozním vybavením obytných místností, kuchyně a hygienickým zařízením včetně koupelny. Uživatelé mají možnost doplnit si vybavení vlastním nábytkem – po dohodě s vedoucí zařízení.

V rámci ubytování asistenti pomáhají uživatelům služeb obsluhovat pračku, sušičku, žehličku k zajištění osobních věcí, lůžkovin a dalších drobných textilií vedených v domácnosti. Do služby ubytování jsou zahrnuty platby za: teplo, teplou i studenou vodu, elektrickou energii ze společných prostor využívaných uživateli chráněného bydlení. Odvoz komunálního i nebezpečného odpadu. Za ubytování hradí uživatel 280Kč za den.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Tato činnost se skládá z pomoci při běžném úklidu a údržbě domácnosti. Běžné opravy zajišťuje údržbář CSP- Chráněné bydlení Litoměřice. Opravy většího rozsahu pronajatého bytu jsou zajištěny po dohodě s pronajímatelem. Dále je zajištěna podpora a pomoc v hospodaření s penězi, včetně asistence při nákupech i běžných pochůzkách po městě.

2 / úhrada za poskytované služby

Měsíční platba (s průměrným počtem 30 dnů) je stanovena z maximální denní výše úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

stravování

220 Kč/den

ubytování

280 Kč/den

celkem denně

500 Kč

celkem měsíčně

15 000 Kč

3 / poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Celodenní stravu si připravují uživatelé v bytech za podpory asistenta na základě předem připravených jídelníčků. Potraviny dle jídelníčku jsou nakupovány za pomoci pracovníků chráněného bydlení.
4 / pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Asistenti služby nabízejí individuální podporu při provádění osobní hygieny uživatelů.
5 / výchovné, vzdělávací a aktivizační schopnosti

Sociální služba se zaměřuje především na kvalitní volnočasové aktivity. Kromě akcí, které služba pořádá, zajišťuje uživatelům podporu ve využívání nabídek sportu, společenských a kulturních akcích, které obce, v nichž uživatelé žijí, nabízejí. Zprostředkovává nabídky a spolupracuje s jinými organizacemi podobného charakteru (sociálně- terapeutické dílny Diakonie Litoměřice, Lovosice a Ústí n.L., Naděje Litoměřice, STD Litoměřice Cestou integrace, Klobouk Terezín atd).

Uživatelé jsou vedeni k samostatnosti ve využívání sítě služeb jako jsou obchody, kadeřník, lékařská služba atd.). Vzdělávání uživatelů probíhá za spolupráce s agenturami zabývajícími se vzděláváním lidí se zdravotním handicapem /mentálním. Ve velké míře se naše služba věnuje a podporuje uživatele ve vyhledávání pracovních míst na volném trhu práce.

6 / zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Je zajištěn doprovod a nácvik samostatné docházky do zájmových aktivit, k lékaři, na úřady, do zaměstnání. Uživatelé jsou podporováni v nácviku samostatného dojíždění za svými rodinami, opatrovníky či známými při využití MHD, ČD a BUS.

Dále je prováděna podpora při orientaci v městské knihovně při výběru knih a časopisů, pomoc při zajišťování vstupenek do kulturních zařízení, informací o zájezdech, výletech, přednáškách pořádaných mimo zařízení chráněného bydlení.

7 / sociálně terapeutické činnosti

V chráněném bydlení Litoměřice je poskytována společensky účinná podpora, jež vede k naplňování plnohodnotného způsobu života lidí se zdravotním handicapem/mentálním. Naši uživatelé jsou vedeni k překonávání každodenních běžných problémových situací, k zachování partnerských vztahů i k zvládání složitějších životních krizí.

8 / pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zajišťuje především sociální pracovnice, která zastupuje a hájí práva uživatelů zejména v oblastech občansko právních, sociálně právních a majetkových. Cílem je vytváření takových podmínek, které umožní uživatelům hájit si svá lidská a občanská práva bez pomoci druhé osoby. Dále je poskytována asistence a pomoc při vyřizování běžných záležitostí, například při vyřizování osobních dokladů a různých žádostí na úřadech.

9 / zdravotní péče

Zdravotní péče je uživatelům zajišťována na základě doporučení praktického lékaře.Asistenti doprovázejí uživatele služby k praktickým a k odborným lékařům, včetně doprovodu do nemocnice, vyžaduje-li to zdravotní stav uživatelů. Samozřejmostí je i asistence při zajištění léků pro uživatele.

Skip to content