Chráněné bydlení Litoměřice

Kontakty

Jezuitská 8/4, Litoměřice
Vedoucí zařízení: Mgr.Vitásková Hana
Tel.: 603 260 565
Mobil: 603 260 565
email: hvitaskova@csplitomerice.cz
Vedoucí sociálních služeb: Bc. Věra Walentowiczova
Tel.: 778 478 579
Mobil:
email: vwalentowiczova@csplitomerice.cz

O zařízení

 • Druh sociální služby: Chráněné bydlení

 • Identifikátor služby: 3466024

 • Forma poskytování: pobytová

 • Kapacita lůžek: 86

Chráněné bydlení je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.
Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Chráněná domácnost se příliš neliší od běžné domácnosti. Uživatelé se v maximální možné míře, každý dle svých možností, zapojují do jejího chodu. Za asistence probíhá vaření, praní, žehlení, tzv. velký nákup, úklid apod. Obyvatelé chráněného bydlení mají rovněž příležitost trávit volný čas po svém a navazovat přirozené kontakty s okolím. Nejdůležitějším znakem chráněného bydlení je podpora na cestě k samostatnosti a nezávislosti.

Chod zařízení se řídí Pravidly chráněného bydlení. Poskytovaná sociální služba se řídí Standardy kvality poskytovaných služeb ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhlášky MPSV k tomuto zákonu.

Kde nás najdete?

Administrativní budova sociální služby Chráněného bydlení se nachází v Litoměřicích v ul. Jezuitská 8/4. Úřední hodiny jsou denně mezi 8:00 – 14:30 hod.

Poslání

Posláním sociální služby chráněné bydlení je podporovat a pomáhat osobám s mentálním
a kombinovaným postižením, žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky,
s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám tak, aby mohly podle svých schopností
a možností přebírat zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život.

Náš cíl

 • uživatel, který žije za podpory služby v přirozeném sociálním prostředí, navazuje běžné mezilidské vztahy a zvládne obvyklé společenské role,

 • uživatel, jenž je motivován k aktivní znalosti jeho práva při rozhodování o vlastním životě a životním stylu,

 • uživatel, jenž využívá všechny své schopnosti a dovednosti vedoucí k jeho samostatnosti a soběstačnosti,

 • uživatel, jenž využívá dostupné zdroje v okolí.

 

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 18 do 80 let věku.

Popis sociální služby:

Zařízení Chráněné bydlení Litoměřice je metodicky a ekonomicky řízeno poskytovatelem Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace. Chráněné bydlení vychází z myšlenky podpory smysluplného života člověka, jako jedinečné a svobodné bytosti ve svém sociálním, kulturním a přirozeném prostředí. Každý uživatel chráněného bydlení má právo na své vlastní soukromí, které zaměstnanci respektují.

Poskytovaná sociální služba zahrnuje pomoc při zvyšování samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, osvojení si individuálního programu dne a plánování si volného času i mimo zařízení Chráněného bydlení Litoměřice.

V jednotlivých bytech a rodinných domech chráněného bydlení jsou nabízeny různé sociální i fakultativní služby, podle individuálních potřeb uživatelů.

Chráněné bydlení Litoměřice si klade především za cíl podporovat soběstačnost a individualitu každého uživatele sociální služby. Podporovat samostatnost uživatelů při rozhodování v běžném životě i ve způsobu a stylu života, který byl doposud ovlivňován ústavním zařízením. Asistovat při využití a uplatnění schopností uživatelů ve prospěch uživatelů samých i společnosti - formou uplatňování se na trhu práce, získání a upevňování pracovních návyků uživatelů Chráněného bydlení Litoměřice.

Úhrada

Měsíční platba (s průměrným počtem 30 dnů) je stanovena z maximální denní výše úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

stravování

155,- Kč/den

ubytování

200,- Kč/den

celkem denně

355,- Kč

celkem měsíčně

10 650,- Kč

(V případě nutnosti druhé večeře ze zdravotního stavu, či v případě diabetes, je celodenní strava stanovena na částku 158,- Kč)

Pokud je uživateli vyplácen příspěvek na péči, je povinen zaplatit úhradu za poskytování péče nejpozději do 10. dne v následujícím měsíci.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Celodenní stravu si připravují uživatelé v bytech za podpory asistenta na základě předem připravených jídelníčků. Potraviny dle jídelníčku jsou nakupovány za pomoci pracovníků chráněného bydlení.

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Asistenti služby nabízejí individuální podporu při provádění osobní hygieny uživatelů.

Poskytnutí ubytování

Chráněné bydlení se nachází na různých místech Litoměřicka. Služby ubytování jsou zajišťovány formou služby chráněného bydlení, která má znaky samostatného bydlení.

Uživatelé jsou ubytováni v bytech se základním provozním vybavením obytných místností, kuchyně a hygienickým zařízením včetně koupelny. Uživatelé mají možnost doplnit si vybavení vlastním nábytkem - po dohodě s vedoucí zařízení.

V rámci ubytování asistenti pomáhají uživatelům služeb obsluhovat pračku, sušičku, žehličku k zajištění osobních věcí, lůžkovin a dalších drobných textilií vedených v domácnosti. Do služby ubytování jsou zahrnuty platby za: teplo, teplou i studenou vodu, elektrickou energii ze společných prostor využívaných uživateli chráněného bydlení. Odvoz komunálního i nebezpečného odpadu. Za ubytování hradí uživatel 200,- Kč za den.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Tato činnost se skládá z pomoci při běžném úklidu a údržbě domácnosti. Běžné opravy zajišťuje údržbář CSP- Chráněné bydlení Litoměřice. Opravy většího rozsahu pronajatého bytu jsou zajištěny po dohodě s pronajímatelem. Dále je zajištěna podpora a pomoc v hospodaření s penězi, včetně asistence při nákupech i běžných pochůzkách po městě.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační schopnosti

Sociální služba se zaměřuje především na kvalitní volnočasové aktivity. Kromě akcí, které služba pořádá, zajišťuje uživatelům podporu ve využívání nabídek sportu, společenských a kulturních akcích, které obce, v nichž uživatelé žijí, nabízejí. Zprostředkovává nabídky a spolupracuje s jinými organizacemi podobného charakteru (sociálně- terapeutické dílny Diakonie Litoměřice, Lovosice a Ústí n.L., Naděje Litoměřice, STD Litoměřice Cestou integrace, Klobouk Terezín atd).

Uživatelé jsou vedeni k samostatnosti ve využívání sítě služeb jako jsou obchody, kadeřník, lékařská služba atd.). Vzdělávání uživatelů probíhá za spolupráce s agenturami zabývajícími se vzděláváním lidí se zdravotním handicapem /mentálním. Ve velké míře se naše služba věnuje a podporuje uživatele ve vyhledávání pracovních míst na volném trhu práce.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Je zajištěn doprovod a nácvik samostatné docházky do zájmových aktivit, k lékaři, na úřady, do zaměstnání. Uživatelé jsou podporováni v nácviku samostatného dojíždění za svými rodinami, opatrovníky či známými při využití MHD, ČD a BUS.

Dále je prováděna podpora při orientaci v městské knihovně při výběru knih a časopisů, pomoc při zajišťování vstupenek do kulturních zařízení, informací o zájezdech, výletech, přednáškách pořádaných mimo zařízení chráněného bydlení.

Sociálně terapeutické činnosti

V chráněném bydlení Litoměřice je poskytována společensky účinná podpora, jež vede k naplňování plnohodnotného způsobu života lidí se zdravotním handicapem/mentálním. Naši uživatelé jsou vedeni k překonávání každodenních běžných problémových situací, k zachování partnerských vztahů i k zvládání složitějších životních krizí.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zajišťuje především sociální pracovnice, která zastupuje a hájí práva uživatelů zejména v oblastech občansko právních, sociálně právních a majetkových. Cílem je vytváření takových podmínek, které umožní uživatelům hájit si svá lidská a občanská práva bez pomoci druhé osoby. Dále je poskytována asistence a pomoc při vyřizování běžných záležitostí, například při vyřizování osobních dokladů a různých žádostí na úřadech.

Zdravotní péče

Zdravotní péče je uživatelům zajišťována na základě doporučení praktického lékaře.Asistenti doprovázejí uživatele služby k praktickým a k odborným lékařům, včetně doprovodu do nemocnice, vyžaduje-li to zdravotní stav uživatelů. Samozřejmostí je i asistence při zajištění léků pro uživatele.

 

Principy poskytované sociální služby

 1. Individuální přístup – organizace uplatňuje individuální přístup jak k uživatelům, tak k zaměstnancům.

 2. Průběžné vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

 3. Podpora uživatele v jeho osobním rozvoji a začleňování do společnosti v maximální možné míře, vzájemný respekt, práce s rizikem.

 4. Otevřenost a spolupráce – organizace spolupracuje s neziskovými organizacemi, obcemi, zákonnými zástupci uživatelů a dalšími subjekty.

 5. Stabilita a kvalitní materiální zajištění.

 6. Aktivní přístup zaměstnanců k plnění pracovních úkolů.

 7. Osobní a týmová zodpovědnost – organizace podporuje přijetí osobní odpovědnosti jednotlivých pracovníků, rozvoj jejich kompetencí v rozhodování a vyžaduje uplatnění jejich individuálních schopností ve prospěch týmu.

 8. Podpora obousměrné komunikace zaměstnanců s vedením.

 9. Ochrana osobních údajů.

 10. Loajalita vůči zaměstnavateli.

 

Kontakt

Tel.:+420 603 260 565

Dokumenty ke stažení