Služby

Okresní ústav sociálních služeb Litoměřice se sídlem v Lovosicích, rozpočtová organizace( dále jen „OÚSS Litoměřice“) byla zřízena 27.ledna 1976 .


Okresním úřadem Litoměřice byla s platností od 1.ledna 2001 vydána nově upravená zřizovací listina, která mění původní název OÚSS Litoměřice na nový, a to na Centrum sociální pomoci Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Přestože došlo i ke změně z rozpočtové organizace na příspěvkovou organizaci, nebyla v žádném případě přerušena kontinuita trvání původní organizace. Statutárním zástupcem organizace byl jmenován Ing. Karel Prokop, ředitel organizace. 
 

Dnem 1. ledna 2003 dochází na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4.prosince 2002 ke změně zřizovatele, kterým se stává Ústecký kraj a zároveň ke změně nového názvu organizace na Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace (dále jen „CSP Litoměřice, p.o.“, na základě Dodatku č.1 ke zřizovací listině č.j.231/2002 ze dne 4. prosince 2002. Novým ředitelem se stal 16 .5. 2008 Mgr.Karel Reissmüller, který předtím působil jako ředitel 18 let v Diagnostickém ústavu sociální péče Čížkovice, p.o. Po pěti letech ho ve funkci ředitele střídá od 1. 6. 2013 Ing. Jindřich Vinkler.

POSTAVENÍ ORGANIZACE

Právní forma: příspěvková organizace 
Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastním účtem. Hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále pak s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů, je povinna vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

HLAVNÍ ÚČEL ORGANIZACE

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízen, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

PŘEDMĚT ČINNOSTI ORGANIZACE

poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel provádění dalších činností v sociálních službách: - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti provádění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ORGANIZACE 

Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:

Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, tel.: 475 657 111. Žádosti zájemců o umístění přijímá Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Dlouhá 75, 410 02 Lovosice, které vede evidenci zájemců, rozhoduje o umístění občana do zařízení a úhradě poskytovaných služeb. Tiskopis žádosti o umístění a bližší informace lze získat u vedoucí sociální pracovnice CSP Litoměřice, příspěvkové organizace, též na obecních, městských úřadech a nebo přímo v jednotlivých zařízeních CSP Litoměřice p. o.. Dále je možnost stažení tiskopisu žádosti o umístění na těchto www stránkách v části Dokumenty.