MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

S účinností od 24. 7. 2020 od 7:00 hod do odvolání se dle MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem nařizuje
:

1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

2. zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na:

a) ti do dvou let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

c) pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb,

d) zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální prevence poskytované terénní formou.

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Mimoradne-opatreni-c-1-2020-Krajske-hygienicke-stanice-Usteckeho-kraje-se-sidlem-v-Usti-nad-Labem.pdf