+416 535 075, +416 535 984    csp.litomerice@csplitomerice.cz
Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace

DSP Skalice


 • Druh sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Identifikátor služby: 9751707
 • Forma poskytování: pobytová
 • Kapacita lůžek: 77

Domov sociální péče Skalice je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Kde nás najdete?

Domov sociální péče Skalice se nachází na úpatí Českého středohoří v malebné turistické oblasti, v malé vesničce Skalice, vzdálené šest kilometrů od historického města Litoměřice. Domov tvoří několik objektů, především hlavní budova č.p. 44 a budova „U Zelených“ č.p. 53, které byly upraveny pro poskytování sociálních služeb. V areálu domova je upravená zahrada se vzrostlou zelení, zahradními altány a hřištěm. V dosahu je autobusová zastávka.

Poslání

Osobám s mentálním a kombinovaným postižením poskytovat prostřednictvím pobytové sociální služby takovou individuální podporu, která povede nejen k naplnění jejich potřeb, ale také k udržení a rozvoji jejich schopností, posílení soběstačnosti, samostatnějšímu životu a sociálnímu začleňování. Na základě individuálních potřeb a přání, s respektem k lidským právům, poskytujeme uživatelům kvalifikovanou péči k prožití smysluplného, aktivního a kvalitního života v důstojném, příjemném a bezpečném prostředí. Umožňujeme uživatelům i přes jejich znevýhodnění žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

Náš cíl

 • strategickým cílem domova je zřízení maximálně třílůžkových pokojů pro uživatele domova s cílem zabezpečit individuální podporu a vyšší míru soukromí,
 • dosažení co největší míry soběstačnosti uživatelů v životních potřebách, dovednostech a seberealizaci,
 • udržení či zvýšení samostatnosti uživatelů, jejich začleňování do společnosti,
 • udržování kontaktů s rodinou, spolupráce s jinými institucemi,
 • průběžné zvyšování odborných schopností pracovníků v přímé péči a to zejména se zaměřením na péči o cílovou skupinu osob

Zásady

 • Při poskytování sociálních služeb našim uživatelům uplatňujeme individuální přístup.
 • Uživatele přijímáme jako partnery, jejich spolurozhodování o průběhu služby vnímáme jako důležité.
 • Akceptujeme jejich možnosti, potřeby, zájmy, důstojnost a práva.
 • K uživatelům přistupujeme bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace.
 • Věříme v růst a rozvoj schopností našich uživatelů.
 • Uživatelům poskytujeme jen takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují.
 • Uživatele nepřipravujeme na život pouze teoreticky, ale upřednostňujeme praktické osvojování si dovedností.
 • Rodinu, blízké osoby z okruhu známých našich uživatelů, obce a další subjekty vítáme ke spolupráci při poskytování sociálních služeb.
 • Při poskytování služeb zachováváme diskrétnost a mlčenlivost o citlivých a osobních údajích našich uživatelů.
 • Podporujeme každodenní využívání běžně dostupných veřejných služeb a rozvíjení běžných společenských vztahů.
 • Pracujeme týmově a vyžadujeme aktivní osobní přístup k plnění úkolů a odpovědnost jednotlivých pracovníků.
 • Podporujeme odborný růst našich pracovníků.

Okruh osob

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku.

Ubytování

Ubytování je poskytováno na hlavní budově č.p. 44 a budově U Zelených č.p. 53. Ubytování je zabezpečeno v jedno, dvou a vícelůžkových pokojích se standardním vybavením (lůžko, stůl, židle, popř. skříňka na lůžkoviny, úložná skříň, stolek, poličky). Pokoj si může uživatel vybavit také vlastním nábytkem a jiným zařízením – televizor, rádio, DVD, drobné předměty k výzdobě prostředí (květiny, fotografie, obrázky) apod., vždy po dohodě s DSP. K dispozici jsou uživatelům společné prostory, mezi něž patří jídelna, společenské místnosti, společná sociální zařízení, zahrada, sportovní areál krbové posezení. Spolu s ubytováním domov zajišťuje nejméně jedenkrát denně úklid, podle potřeby i častěji. Dále domov zajišťuje praní osobního prádla i lůžkovin, které se perou v prádelně domova.

Stravování

Strava se připravuje denně ve vlastní kuchyni domova. Uživatelům je podávána 5x denně. Strava v domově je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Uživatelé mají nejméně 3x týdně možnost výběru oběda ze dvou jídel. Je připravována strava normální, diabetická a dietní. Jídelní lístek je vyvěšen na jídelně a vstupní hale.

Úhrada za poskytované služby

Výše úhrady je stanovena z maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1. 2. 2019  je úhrada v domově stanovena takto:

celodenní strava

167,- Kč/den

ubytování

160,- Kč/den

celkem denně

327,- Kč

celkem měsíčně

9 810,- Kč

V případě diabetické stravy + 3,- Kč / den   

Po úhradě za  stravu a ubytování musí zůstat uživateli 15% z příjmu. Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní  měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Obslužná péče

Odborně proškolení pracovníci poskytují uživatelům potřebnou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – hygienu, stravování, péči o prádlo, oblékání, svlékání, apod. Tuto pomoc poskytují nepřetržitě (i v noci) včetně sobot, nedělí i svátků. Individuálními nácviky jednotlivých úkonů se snaží v co největší míře zachovat a udržet stávající schopnosti a dovednosti uživatelů a uplatňují při tom odstupňovanou péči s ohledem na individuální potřeby, zdravotní stav a schopnosti uživatele. Lékařskou zdravotní péči poskytuje uživatelům praktický lékař, v rozsahu platných právních předpisů. Praktický lékař dochází do domova 1 x týdně a ordinuje na ordinaci nebo přímo u lůžka. V případě nepřítomnosti lékaře či u akutních stavů kontaktujeme pohotovost Městské nemocnice
v Litoměřicích, případně RZP. Odborná vyšetření a odborná lékařská zdravotní péče je uživatelům poskytována ve zdravotnických zařízeních, ambulantních i ústavních. Dopravu sanitou zabezpečuje podle potřeby dopravní zdravotní služba. Podle potřeby poskytujeme uživatelům doprovod. Odbornou ošetřovatelskou péči (podávání léků, injekcí a mastí, provádění rehabilitace, převazů a odběrů, nácvik samostatnosti a soběstačnosti  apod.) poskytují v domově uživatelům kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci. Péči poskytují nepřetržitě (i v noci) včetně sobot, nedělí i svátků.

Výchovná a nepedagogická péče

Je uskutečňována s ohledem na speciální potřeby uživatelů domova tak, aby rozvíjela jejich osobnost, je zaměřena na rozvoj dosažitelné úrovně schopností, dovedností, znalostí a návyků uživatelů či na udržení stávajících schopností. Tyto aktivity se realizují formou různých volnočasových aktivit – turnaje, výlety, besedy, kroužky, návštěvy koncertů a divadel, rekreační a relaxační činnosti realizované podle zájmů uživatelů domova.
Základem výchovné nepedagogické činnosti je rozvoj specifického nadání a osobnostních předpokladů, zaměřuje se na to, co uživatel zvládne, co dokáže a v čem je úspěšný. Jde zejména o pěstování návyků základního společenského chování, fixaci správných hygienických a pracovních dovedností a návyků, nácvik sebeobsluhy, obohacení duševního života uživatelů, sportovní a kulturní činnosti k naplnění a uspokojení individuálních potřeb, udržování již získaných a nácviky nových schopností a dovedností. Každý uživatel má „svého“ klíčového pracovníka, který mu pomáhá s plánováním a plněním individuálních cílů a potřeb.

Sociálně terapeutická činnost

Sociálně-terapeutická činnost je součástí zájmové, rehabilitační a aktivizační činnosti domova. Přispívá k dalšímu rozvoji, naplnění a uspokojení potřeb uživatelů domova, k upevnění nových poznatků, vědomostí a dovedností a k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, jež podporují sociální začleňování osob. Uživatelé domova se podle svého zájmu, zdravotního stavu a schopností účastní kulturního a společenského života v domově - sledování TV pořadů, DVD, rozhlasu, kulturních představení, diskoték, soutěžních akcí, práce na PC, ale hlavně společenských aktivit mimo domov (pracovních a vzdělávacích činností, nákupů osobních potřeb a služeb, výletů, rekreačních pobytů, kulturních a sportovních akcí, návštěv kina, výstav, divadelních přestavení).

Sociální služby

Sociální pracovníci poskytují základní sociální poradenství, pomáhají uživateli s vyřizováním různých úředních záležitostí (sociální, finanční, právní, osobní). Podporují a udržují kontakty s opatrovníky, příbuznými či přáteli uživatelů a uživatele podporují k uplatňování svých práv a zájmů. Depozitní účetní zabezpečuje řádnou výplatu důchodu, příspěvku na péči a ostatních sociálních dávek, spravuje finanční prostředky a majetek uživatelů.

Ostatní služby

Zabezpečujeme vyzvednutí léků a zdravotnických pomůcek, zprostředkujeme kadeřnické služby a pedikúru, pomáháme uživatelům při nákupech oblečení, obuvi, hygienických potřeb a potravin. Poskytujeme fakultativní služby dle platného ceníku.

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme  případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č.: 416 748 164, 416 748 165

 

nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled