+416 535 075, +416 535 984    csp.litomerice@csplitomerice.cz
Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace

Chráněné bydlení Litoměřice


 • Druh sociální služby: Chráněné bydlení
 • Identifikátor služby: 3466024
 • Forma poskytování: pobytová
 • Kapacita lůžek: 86

Chráněné bydlení je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.
Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Chráněná domácnost se příliš neliší od běžné domácnosti. Uživatelé se v maximální možné míře, každý dle svých možností, zapojují do jejího chodu. Za asistence probíhá vaření, praní, žehlení, tzv. velký nákup, úklid apod. Obyvatelé chráněného bydlení mají rovněž příležitost trávit volný čas po svém a navazovat přirozené kontakty s okolím. Nejdůležitějším znakem chráněného bydlení je podpora na cestě k samostatnosti a nezávislosti.

Chod zařízení se řídí Pravidly chráněného bydlení. Poskytovaná sociální služba se řídí Standardy kvality poskytovaných služeb ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhlášky MPSV k tomuto zákonu.

Kde nás najdete?

Administrativní budova sociální služby Chráněného bydlení se nachází v Litoměřicích v ul. Pekařské čp. 19. Úřední hodiny jsou denně mezi 8:00 – 14:30 hod.

Poslání

Posláním sociální služby chráněného bydlení je podporovat a pomoc osobám, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci, žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.

Náš cíl

 • individuální podpora uživatele žít v přirozeném prostředí, pomáhat mu při navazování běžných společenských vztahů a zvládání běžných společenských rolí,
 • podpora uživatelů v jejich právu na přiměřené riziko při rozhodování o vlastním životě a životním stylu,
 • zvyšování či udržování schopností a dovedností uživatele, které ho vedou k samostatnosti a soběstačnosti,
 • podpora uživatele v aktivním přístupu využití běžných zdrojů v komunitě.  

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 18 do 80 let věku.

Popis sociální služby:

Zařízení Chráněné bydlení Litoměřice je metodicky a ekonomicky řízeno poskytovatelem  Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace. Chráněné bydlení vychází z myšlenky podpory smysluplného života člověka, jako jedinečné a svobodné bytosti ve svém sociálním, kulturním a přirozeném prostředí.

 

Poskytovaná sociální služba zahrnuje pomoc při zvyšování samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, osvojení si individuálního programu dne a plánování si volného času i mimo zařízení Chráněného bydlení Litoměřice.

V jednotlivých bytech a rodinném domku chráněného bydlení jsou nabízeny různé služby sociální i fakultativní, podle individuálních potřeb uživatelů.

 

Chráněné bydlení Litoměřice si klade především za cíl podporovat soběstačnost a individualitu každého uživatele sociální služby.Podpora samostatnosti uživatelů při rozhodování v běžném životě i ve způsobu a stylu života, který byl doposud ovlivňován ústavním zařízením.Asistence při využití a uplatnění schopností uživatelů  ve prospěch uživatelů samých i společnosti - formou uplatňování se na trhu práce, získání a upevňování pracovních návyků uživatelů Chráněného bydlení Litoměřice.

 

Pomoc při vytváření a upevňování sociálních návyků a vztahů, které jsou potřebné pro běžný život ve městě; mimo ústavní zařízení.Podpora samostatnosti uživatelů a jejich práva na přiměřené riziko při rozhodování o vlastním životě a jeho smysluplnosti.

Úhrada

Měsíční platba (s průměrným počtem 30 dnů) je stanovena z maximální denní výše úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

S účinností od 1. 9. 2013 je úhrada v domově stanovena takto:

stravování

155,- Kč/den

ubytování

200,- Kč/den

celkem denně

355,- Kč

celkem měsíčně

10 650,- Kč

(V případě nutnosti druhé večeře ze zdravotního stavu, či v případě diabetes, je celodenní strava stanovena na částku 158,- Kč)

Pokud je uživateli vyplácen příspěvek na péči, je povinen zaplatit úhradu za poskytování péče nejpozději do 10. dne v následujícím měsíci.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Celodenní stravu si připravují uživatelé v bytech za podpory asistenta na základě předem připravených jídelníčků. Potraviny dle jídelníčku jsou nakupovány za pomoci pracovníků chráněného bydlení. Pro pracovníky je 2x ročně zajištěno školení na téma stravování. 

Poskytnutí ubytování

Chráněné bydlení se nachází na různých místech měst Litoměřice, Třebenice, Lovosice a Libochovice. Upřednostňuje se ubytování v menších bytových zástavbách s menším počtem nájemníků. Služby ubytování jsou zajišťovány formou služby chráněného bydlení, která má znaky samostatného bydlení.

 

Uživatelé jsou ubytováni v bytech se základním provozním vybavením obytných místností, kuchyně a hygienickým zařízením včetně koupelny. Uživatelé mají možnost doplnit si vybavení vlastním nábytkem - po dohodě s vedoucí zařízení. V každé bytové jednotce mohou uživatelé používat vlastní televizi, rádio, drobné předměty k výzdobě prostředí (květiny, obrázky, fotografie, knihy).

 

V rámci ubytování je zabezpečena služba praní osobního i ložního prádla a asistence při žehlení. Jednou za tři měsíce je provedeno praní záclon a závěsů na pokojích uživatel. Do služby ubytování jsou zahrnuty platby za: teplo, teplou i studenou vodu, elektrickou energii ze společných prostor využívaných uživateli chráněného bydlení. Odvoz komunálního i nebezpečného odpadu. Za ubytování hradí uživatel 200,- Kč za den.

 

Každý uživatel chráněného bydlení má právo na své vlastní soukromí, které zaměstnanci respektují.

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Tato činnost se skládá z pomoci při běžném úklidu a údržbě domácnosti. Běžné opravy zajišťuje  údržbář CSP- Chráněné bydlení Litoměřice. Opravy většího rozsahu pronajatého bytu jsou zajištěny po dohodě s pronajímatelem. Dále je zajištěna podpora a pomoc v hospodaření s penězi, včetně asistence při nákupech i běžných pochůzkách po městě.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační schopnosti

Zařízení se zaměřuje především na kvalitní volnočasové aktivity. Aktivizace má velký význam pro zachování optimální tělesné a duševní kondice, což se jeví jako významný prvek v prevenci

proti omezení soběstačnosti a samostatnosti. Chráněné bydlení zajišťuje podporu ve využívání nabídek sportu, společenských a kulturních akcích, které města Litoměřice a Libochovice nabízejí. Dále je zajištěno, pro uživatele chráněného bydlení, využití místních zdrojů a služeb ve městě Litoměřice, Libochovice, Lovosice,Třebenice (lékař, kadeřník, obchody, knihovna, divadlo, kino).

Vzdělávání uživatelů probíhá za spolupráce se sociální agenturou Ústí nad Labem.

 

Zajištění návaznosti a spolupráce s jinými organizacemi podobného charakteru (dílny v Diakonii Litoměřice, Naděje Litoměřice, STD Litoměřice, Klobouk Terezín). Podpora zařazením se do pracovního procesu - podporované zaměstnávání, spolupráce s APZ Diakonie Litoměřice.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Je zajištěn doprovod a nácvik na využívání zájmových aktivit, dostupných ve městě Litoměřice, Libochovice, Třebenice, Lovosice a okolí. Pomoc při orientaci v městské knihovně při výběru knih a časopisů, pomoc při zajišťování vstupenek do kulturních zařízení, informací o zájezdech, výletech, přednáškách pořádaných mimo zařízení chráněného bydlení.

 

V neposlední řadě je zajištěna asistence při využití městské hromadné dopravy v Litoměřicích. Uživatelé mají možnost využívat veřejné služby podle svých zájmů a své volby.

 

Dále je podporován kontakt s rodinnými příslušníky a udržování vztahů s přáteli; také je zajištěna neméně důležitá podpora partnerských a jiných sociálních vztahů.

 

Sociálně terapeutické činnosti

V chráněném bydlení Litoměřice je poskytována společensky účinná podpora, jež vede k naplňování plnohodnotného způsobu života s handicapem.Našim cílem je uživatele psychicky uvolnit a rozptýlit, dodat jim sebedůvěru, odstranit apatii a překonávat každodenní problémové situace či životní krize.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Službu zajišťuje především sociální pracovnice, která zastupuje a hájí práva uživatel zejména v oblastech občansko právních, sociálně právních a majetkových. Cílem je vytváření takových podmínek, které umožní uživatelům hájit si svá lidská a občanská práva bez pomoci druhé osoby. Nedílnou součástí této služby jsou pravidla postupu pro podávání a vyřizování stížností uživatel tak, aby byla všem srozumitelná.

 

Dále je zajištěna spolupráce při plánování, vedení a hodnocení průběhu sociální služby za účasti uživatel a jejich zákonných zástupců. Asistence a pomoc při vyřizování běžných záležitostí, například při vyřizování osobních dokladů a různých žádostí na úřadech.

 

Zdravotní péče

Zdravotní péče je uživatelům zajišťována na základě doporučení obvodního lékaře.

Chráněné bydlení Litoměřice zajišťuje uživatelům dopravu nebo pomoc ohledně dostupnosti na vyšetření k odborným lékařům, včetně doprovodu do nemocnice, vyžaduje-li to zdravotní stav uživatelů. Samozřejmostí je i zajištění nákupu léků pro uživatele. 

 

Principy poskytované sociální služby

 1. Individuální přístup – organizace uplatňuje individuální přístup jak k uživatelům, tak k zaměstnancům.
 2. Průběžné vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.
 3. Podpora uživatele v jeho osobním rozvoji a začleňování do společnosti v maximální možné míře, vzájemný respekt, práce s rizikem.
 4. Otevřenost a spolupráce – organizace spolupracuje s neziskovými organizacemi, obcemi, zákonnými zástupci uživatelů a dalšími subjekty.
 5. Stabilita a kvalitní materiální zajištění.
 6. Aktivní přístup zaměstnanců k plnění pracovních úkolů.
 7. Osobní a týmová zodpovědnost – organizace podporuje přijetí osobní odpovědnosti jednotlivých pracovníků, rozvoj jejich kompetencí v rozhodování a vyžaduje uplatnění jejich individuálních schopností ve prospěch týmu.
 8. Podpora obousměrné komunikace zaměstnanců s vedením.
 9. Ochrana osobních údajů.
 10. Loajalita vůči zaměstnavateli.

Kontakt

Tel.: 603 260 565

nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled